Ud­lands­rej­sen flår

Er du tra­et af at va­e­re fat­tig ef­ter fe­ri­en? Hold ferie i Dan­mark uden at bru­ge he­le for­mu­en

BT - - PAS PÅ DINE PENGE -

Weekend - 25.06.2016

Ven­ner­ne skal en tur til Kre­ta med bør­ne­ne – ’all in­clu­si­ve’. Det ly­der fri­sten­de, men det er en ud­skriv­ning, når fi­re men­ne­sker skal ny­de li­vet i 14 da­ge med fi­re stjer­ner og alt be­talt. Min­dre kan vel og­så gø­re det? Skal so­len for al­vor skin­ne over din pri­va­tø­ko­no­mi, skal du fak­tisk hel­le­re hol­de he­le som­mer­fe­ri­en i Dan­mark. For som­mer­fe­ri­en i ud­lan­det flår dit fe­ri­e­bud­get. Det ko­ster 3,5 gan­ge så me­get at rej­se uden­lands, frem­for at hol­de som­mer­fe­ri­en her­hjem­me. Det vi­ser en ny må­ling, som TNS Gal­lup har gen­nem­ført for Nor­dea. En fa­mi­lie der bli­ver i lan­det, bru­ger i snit 7.330 kr. ’all in­clu­si­ve’ på som­mer­fe­ri­en. Mens en fa­mi­lie, der su­ser til luft­hav­nen så snart, fe­ri­en be­gyn­der, i snit må af med 26.180 kr. for som­mer­fe­ri­en. En fa­mi­lie, der de­ler fe­ri­en no­gen­lun­de li­ge­ligt mel­lem Dan­mark og ud­lan­det, bru­ger i snit 16.300 kr. på fe­ri­en.

Flest bli­ver hjem­me

Selv­om man­ge går og tror, at al­le an­dre skal ud at rej­se he­le som­me­ren, så er sand­he­den, at det kun ga­el­der 17 pct. af de dan­ske fa­mi­li­er. Langt de fle­ste – nem­lig over halv­de­len – hol­der ferie i Dan­mark. Mens re­sten – lidt me­re en hver fjer­de hus­stand – hol­der ferie bå­de i ind- og ud­land. Det er en ud­bredt myte, at som­mer­fe­ri­en al­tid er me­get dyr. For hver fjer­de dan­ske fa­mi­lie ko­ster som­mer­fe­ri­en højst 5.000 kr. ’all in­clu­si­ve’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.