Ale­ne på kur?

– Find må­lebån­det frem

BT - - SLANK -

Weekend - 25.06.2016

Hvor of­te har du stå­et ale­ne med be­slut­nin­gen om at gå på slan­ke­kur? Og hvor of­te er det mis­lyk­ke­des – net­op for­di du var ale­ne? Da jeg selv tab­te 20 ki­lo ved at la­eg­ge min kost og livs­stil om, var jeg ale­ne om det. Jeg var ved at fal­de i man­ge gan­ge – bl.a. for­di jeg sav­ne­de min ’gam­le mad’. Jeg el­ske­de mad – det gør jeg sta­dig – men jeg var fo­ku­se­ret på at få va­eg­ten ned og sam­ti­dig få det bed­re med min krop og kom­me min ir­ri­tab­le tyktarm, al­ler­gi, hø­fe­ber og ast­ma til livs.

Men jeg op­le­ve­de, at man­ge sag­de til mig: ’Du kan da godt li­ge spi­se lidt me­re’ el­ler ’Pas nu på, at du ik­ke bli­ver for tynd’.

Det var som om, nog­le hav­de sva­ert ved at se og ac­cep­te­re, at jeg kun­ne over­hol­de de nye mad­va­ner, må­ske for­di det var sva­ert for dem selv? Jeg føl­te det som en form for grup­pe­pres, men jeg holdt ved og nå­e­de mit mål på blot tre må­ne­der. Sam­ti­dig for­svandt al­le mi­ne syg­dom­me – og jeg har ik­ke ta­get me­di­cin si­den.

Når jeg i dag kost­vej­le­der mi­ne kli­en­ter til et sik­kert va­egt­tab, be­der jeg dem om at skri­ve de po­si­ti­ve ting, de op­le­ver, ned i en dag­bog. De skal skri­ve de ting, der gør dem gla­de i for­bin­del­se med de­res va­egt­tab. Og så skal de la­e­se i dag­bo­gen, når de er ved at mi­ste mo­det. På den må­de støt­ter de sig selv – når der mang­ler støt­te ude­fra.

Men­talt kur­bad

Mit bed­ste råd til dig, der står ale­ne med be­slut­nin­gen om en ny og slan­ke­re livs­stil:

Lav en men­tal dag­bog, hvor du nedskri­ver øn­sker og pla­ner for frem­ti­den. For­mulér det, som om det er en selv­føl­ge, at di­ne øn­sker kom­mer til at gå i op­fyl­del­se. Som om det fak­tisk kun er et spørgs­mål om tid og ik­ke, om det er mu­ligt el­ler ej.

Der­ved sen­der du po­si­tiv ener­gi til di­ne øn­sker.

Skriv: ’Jeg ta­ber mig xx ki­lo in­den xx dag’ i ste­det for: ’Jeg vil øn­ske, at jeg ta­ber mig x an­tal ki­lo in­den la­en­ge’. Det før­ste øn­ske er kraft­fyldt – det an­det blaf­rer lidt i vin­den. Sand­syn­lig­he­den for, at det vir­ke­lig sker, er min­dre end chan­cen for, at du kom­mer til at se dron­ning Mar­gret­he lø­be på rul­les­køjter op og ned ad Strø­get.

Giv dig selv en ugent­lig el­ler må­ned­lig be­løn­ning. Det kan va­e­re en dag i kur­bad, en an­sigts­ma­ske, en tur i bi­o­gra­fen el­ler en an­den god op­le­vel­se (dog ik­ke mad).

De fle­ste bli­ver mo­ti­ve­ret til at ’gå til den’, når ki­lo­e­ne be­gyn­der at ras­le af. Men nog­le gan­ge sker der ik­ke så me­get på va­eg­ten, selv­om man har gjort alt rig­tigt. Hvor­for?

Krop­pen be­gyn­der at ud­ren­se gam­le af­falds­stof­fer, når du le­ver sun­de­re. I den for­bin­del­se op­ho­ber krop­pen va­e­ske for at ef­fek­ti­vi­se­re ud­rens­nin­gen. Va­e­ske gi­ver cir­ku­la­tion og der­med et bed­re ’va­ske­pro­gram’. Den op­ho­be­de va­e­ske for­svin­der, når de va­er­ste af­falds­stof­fer er va­ek.

Hvad kan du selv gø­re?

Drik vand. Selv­om du ta­en­ker, det vil øge din va­egt, vil du ef­ter to til tre da­ge igen kun­ne se, at du har tabt dig.

I pe­ri­o­der med ud­rens­ning vil du kun­ne se, at der sker en mas­se med din krop. Når du må­ler dig, vil du på trods af, at du må­ske ik­ke har tabt dig i ki­lo, kun­ne se, at du har tabt dig i om­fang. En god idé er der­for at an­skaf­fe et al­min­de­ligt må­lebånd. At du kan se, hvor man­ge cen­ti­me­ter du har slan­ket dig, er bå­de me­get virk­nings­fyldt og mo­ti­ve­ren­de.

Få ad­gang til end­nu me­re ind­hold om sund kost og livs­stil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.