’Nu snak­ker jeg med al­le’

For ti år si­den flyt­te­de Vi­be­ke Bengtson og hen­des fa­mi­lie fra hjer­tet af Kø­ben­havn til Born­holm. Ud­over is, is og at­ter is – som er ble­vet fa­mi­li­ens liv og ar­bej­de, så er na­er­va­e­ret den stør­ste for­skel

BT - - SLANK -

var det rig­ti­ge hus. Det var det. Vi våg­ne­de til fug­le­fløjt og kun­ne ma­er­ke hu­sets hjer­te­ryt­me,« hu­sker hun.

Ale­ne ud­sig­ten over Sva­ne­ke Havn fik Vi­be­ke Bengtsons hjer­te til at slå lidt hur­ti­ge­re.

I gård­ha­ven står blom­ster­ne idag i kruk­ker, ga­ester­ne i is­ba­ren sla­en­ger sig i tra­e­pal­le­møb­ler­ne, og grås­pur­ve­ne spi­ser små styk­ker vaf­fel af hån­den, mens må­ger­ne ser mis­un­de­li­ge til fra him­len.

»Her­ov­re sy­nes vi jo, at må­ger­ne syn­ger. Al­le an­dre ste­der skri­ger de. Så­dan er det så for­skel­ligt, alt ef­ter hvor­dan man har det.«

Fri til at be­stem­me

Se­ne­re sam­me år flyt­te­de fa­mi­li­en til Born­holm. Me­nin­gen var, at Jo­nas Bo­hn skul­le fort­sa­et­te sit liv som om­rej­sen­de it-iva­er­ksa­et­ter, Vi­be­ke Bengtson skul­le va­e­re selv­sta­en­dig gra­fi­ker, mens Ni­ko­laj skul­le be­gyn­de i før­ste klas­se på Sva­ne­kes lil­lesko­le.

Ef­ter få må­ne­der vid­ste de, at be­slut­nin­gen var rig­tig. For søn­nen fik en bed­re barn­dom, end han kun­ne ha­ve få­et i Kø­ben­havn.

»I Sva­ne­ke kun­ne jeg hen­te ham di­rek­te fra sko­le, indtil han blev stor nok til selv at lø­be hjem. Han kun­ne selv lø­be rundt mel­lem ven­ner­ne og kom al­drig i SFO. Det he­le blev fri­e­re for ham. Når han hav­de si­ne ven­ner med hjem, la­ve­de vi pan­de­ka­ger, og så ven­te­de jeg med at ar­bej­de til om af­te­nen. Plud­se­lig var jeg fri til at pri­o­ri­te­re min egen tid.« Alt gik dog ik­ke helt ef­ter pla­nen – hel­dig­vis. »Der ske­te dét, at ba­er­re­ne i ha­ven blev mod­ne,« si­ger Vi­be­ke Bengtson.

»Jeg la­ve­de no­get grød af stik­kel­s­ba­er­re­ne og af rib­se­ne. Men det var ik­ke no­gen stør­re suc­ces. Så ha­eld­te vi det he­le op i vo­res is­ma­ski­ne, og plud­se­lig smag­te det rig­tig godt.«

Hun be­gynd­te at la­ve is. In­spira­tio­nen kom fra ha­ven og Born­holms na­tur. Skra­eks­ce­na­ri­et for hvor­dan isen ik­ke skul­le va­e­re, kun­ne Vi­be­ke Bengtson fin­de i su­per­mar­ke­dets fry­se­re. Den­gang fand­tes kun fa­briks­pro­du­ce­ret is, fuld af kun­sti­ge til­sa­et­nings­stof­fer og uden an­tyd­nin­gen af dan­ske ba­er: Mod­sa­et­nin­gen var hen­des hjem­mela­ve­de eks­pe­ri­men­ter fra køk­ke­net.

Mens Jo­nas Bo­hn rej­ste ver­den rundt med si­ne it-pro­jek­ter, blev Vi­be­ke Bengtson bed­re og bed­re til at la­ve is på Born­holms eg­ne råva­rer.

Ef­ter­hån­den blev fa­mi­li­ens fry­ser fyldt op, og i 2008 vend­te Jo­nas Bo­hn hjem og åb­ne­de sam­men med Vi­be­ke Bengtson de­res born­holm­ske isim­pe­ri­um. Si­den har de ik­ke set sig til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.