H

BT - - SLANK -

un hav­de egent­lig ver­dens bed­ste ar­bej­de, hvis hun selv skal si­ge det. Hjem­me i stu­en be­vi­ste et Ge­org Jen­sen ur på va­eg­gen, at Vi­be­ke Bengtson hav­de va­e­ret en tro­fast me­d­ar­bej­der i ti år. Hun tri­ve­des med de man­ge op­ga­ver, hun fik som hus­gra­fi­ker hos Nets , hvor hun la­ve­de alt fra års­regn­ska­ber, de­sign­ma­nu­a­ler og T-shir­ts – til bol­sje­pa­pir.

»Jeg var på en stor ar­bejds­plads med 3.000 me­d­ar­bej­de­re og var nok lidt en re­k­la­mepi­ge... Hvis du ik­ke var kla­edt i sort, vid­ste jeg ik­ke helt, om jeg vil­le ta­le med dig,« si­ger hun med et grin og kryd­ser ar­me­ne for­an sig for at de­mon­stre­re sin po­in­te.

»Aj, det er lidt groft, men jeg snak­ke­de pri­ma­ert med folk i mit eget fag,« in­drøm­mer hun og op­sum­me­rer, hvor­for hun for ti år si­den for­lod en fin kar­ri­e­re, en fed lej­lig­hed og et dej­ligt liv i Kø­ben­havn for at le­ve i en lil­le som­mer­fla­ek­ke på Born­holm:

»Jeg hav­de haft den sjove tid i by­en. Hav­de dan­set dét, jeg skul­le, på sto­le­ne. Der skul­le ske no­get nyt.«

Hun forta­el­ler om by­li­vet. Om tra­fik­ken og den kon­stan­te man­gel på tid, som hun ik­ke kun­ne bli­ve ved med at ud­hol­de.

»Vi bo­e­de i Go­t­hers­ga­de og hav­de to bi­ler. Hver af­ten slo­ges vi med na­bo­er­ne om par­ke­rings­plad­ser­ne,« gri­ner hun med en ho­ved­rysten.

Søn­nen Ni­ko­laj gik i en ’fan­ta­stisk bør­ne­ha­ve’, som Vi­be­ke Bengtson kør­te ham til hver mor­gen. Hver ef­ter­mid­dag hen­te­de hun ham igen– i bil. Han var som re­gel det sid­ste barn, der blev hen­tet. Så køb­te de ind og kør­te hjem for at ind­le­de jag­ten på en par­ke­rings­plads. Når Ni­ko­laj skul­le be­sø­ge si­ne ven­ner, fo­re­gik det – i bil.

Når der en­de­lig ske­te no­get stort i Kø­ben­havn som f.eks. Kul­tur­nat, flyg­te­de fa­mi­li­en ud af by­en og tog i som­mer­hus, i ste­det for at ta­ge del i by­ens kul­tu­rel­le til­bud.

Far­vel, sten­bro

Tan­ken om at flyt­te be­gynd­te at spø­ge. »Jo­nas kom­mer fra Born­holm, så det var na­tur­ligt, at det var den vej, vi kig­ge­de.«

Men par­ret fo­re­stil­le­de sig nu mest at kø­be et som­mer­hus. Indtil den dag Vi­be­kes svi­ger­mor rin­ge­de fra Born­holm og sag­de, at drøm­me­hu­set var til salg. Der var ba­re li­ge den ene ud­for­dring, at der var bo­pa­els­pligt.

»Vi fik lov at lå­ne hu­set en nat. Vi skul­le ma­er­ke, om det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.