Kom godt igang

Cyk­ling er et godt al­ter­na­tiv til løb, når det ga­el­der mo­tions

BT - - KOM I FORM -

Weekend - 25.06.2016

Løb har la­en­ge va­e­ret den fo­re­truk­ne ’go to’ tra­e­ning for trav­le ma­end og kvin­der. Hvor man­ge gan­ge har du ik­ke selv prø­vet at ki­ck­star­te en tra­e­nings­pe­ri­o­de med at snør­re lø­be­sko­e­ne? Løb kra­e­ver ik­ke me­get ud­styr el­ler trans­port­tid. Det er en me­get tid­s­ef­fek­tiv tra­e­ning – der­for er det nemt at gå til og på man­ge må­der per­fekt for den trav­le mo­tio­nist.

Desva­er­re ’lø­ber’ rig­tig man­ge ind i ska­der. Ska­der­ne op­står of­test, li­ge når for­men er be­gyndt at ryk­ke sig – må­ske for­di du har gi­vet den li­i­i­i­idt for me­get gas el­ler er gå­et for hur­tigt frem.

Det re­sul­te­rer i, at man­ge får en dår­lig op­le­vel­se med løb – og der­med en dår­lig op­le­vel­se med det at tra­e­ne. Jeg op­le­ver tit, at lø­be­re ta­ler ne­ga­tivt om løb: Det er ke­de­ligt, hårdt og de har sva­ert ved at ta­ge sig sam­men til at kom­me af­sted. Når jeg spør­ger, hvor­for de i det he­le ta­get lø­ber, er det sja­el­dent, for­di de el­sker det. ’So why do it?’

Du skal gla­e­de dig

Grund­tan­ken i min tra­e­nings­fi­lo­so­fi er, at du skal op­le­ve gla­e­den ved fy­sisk ak­ti­vi­tet. Det er me­get sva­ert, hvis du grund­la­eg­gen­de ik­ke kan li­de den sport, du dyr­ker. Der­for har jeg et al­ter­na­tiv til dig, der ger­ne vil tra­e­ne godt, grun­digt, hårdt og hur­tigt, men og­så ger­ne vil und­gå de va­er­ste ska­der: Cyk­ling.

Man­ge tror, at cyk­ling som mini­mum kra­e­ver en halv for- el­ler ef­ter­mid­dag, men så­dan be­hø­ver det ik­ke at va­e­re. Cyk­ling kan va­e­re et frem­ra­gen­de al­ter­na­tiv til løb – til­med med en langt min­dre ri­si­ko for ska­der. Man­ge (isa­er kvin­der) er lidt skra­emt af mo­tion på to hjul, hvil­ket egent­lig er pud­sigt, når man ta­en­ker på, at vi dan­ske­re er ver­dens­be­røm­te for vo­res cy­kelkul­tur.

Der er selv­føl­ge­lig for­skel på da­me­cyk­len og ra­ce­ren, men cyk­ling er ik­ke no­get nyt, du skal la­e­re – ’you know how to do it’. Så kom i gang og nyd det. Desva­er­re ’lø­ber’ rig­tig man­ge ind i ska­der. Ska­der­ne op­står of­test, li­ge når for­men er be­gyndt at ryk­ke sig – må­ske for­di du har gi­vet den li­i­i­i­idt for me­get gas el­ler er gå­et for hur­tigt frem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.