Bom­ber og bed­rag

Tre nor­di­ske thril­le­re ta­ger – hver på sin må­de – tem­pe­ra­tu­ren på ver­den li­ge nu

BT - - BOG-FIX - Ti­tel: For­lag: Ti­tel: For­lag: Ti­tel: For­fat­ter: Pris: Sider: Sider: For­lag: For­fat­ter: Pris: Sider:

om sprog og spa­en­dings­kur­ver. Men i ’Bom­be­ma­ge­ren og hans kvin­de’ kun­ne der godt va­e­re skå­ret om­kring 100 sider fra, uden at dét hav­de sva­ek­ket hi­sto­ri­en. En af Per­s­sons for­cer er, at han på spids­fin­dig vis be­skri­ver en ef­ter­forsk­nings tra­e­ge og om­sta­en­de­li­ge gang – men det kan bli­ve for tra­egt.

Hand­lin­gen ud­spil­ler sig i Sve­ri­ge, hvor det sven­ske ef­ter­ret­nings­va­e­sen Säpo har få­et op­lys­nin­ger om et fo­re­stå­en­de ter­r­or­an­greb. En stør­re over­våg­ning af de for­mode­de bag­ma­end sa­et­tes i gang, men det vi­ser sig, at trus­len ik­ke ba­re kom­mer ude­fra. Og­så in­den for eg­ne ra­ek­ker er der til­sy­ne­la­den­de en la­ek.

Den nor­ske jour­na­list In­gar Jo­hns­ruds de­but, ’Wi­e­ner­bro­der­ska­bet’, er en over­ra­sken­de velskre­vet og vel­tur­ne­ret kon­spira­tions­t­hril­ler, hvor hi­sto­ri­ske be­gi­ven­he­der flet­tes sam­men med nu­ti­dig ter­r­or­frygt og po­li­ti­ske ge­men­he­der. I før­ste bind af en tri­lo­gi er den psy­kisk usta­bi­le po­li­ti­mand Fre­de­rik Bei­er sat på en sag om en højt­stå­en­de po­li­ti­kers dat­ters og bar­ne­barns for­svin­den. Dat­te­ren er med­lem af en re­li­gi­øs sekt, der ud­sa­et­tes for et blo­digt an­greb. På ste­det fin­des et hem­me­ligt la­bo­ra­to­ri­um. Ef­ter­forsk­nin­gen pe­ger i ret­ning af et bro­der­skab af ra­ce­bi­o­lo­ger fra An­den Ver­denskrig. Et brag af en thril­ler­de­but – og alt­så bedst ud af de tre. Wi­e­ner­bro­der­ska­bet. For­fat­ter: In­gar Jo­hns­rud. 432. Pris: 300 kr. Gyl­den­dal. Ar­ven fra Bas­ra. Mo­gens Blom. 376. Lind­hardt og Ring­hof. 250 kr. Bom­be­ma­ge­ren og hans kvin­de. Leif GW Per­s­son. 527. 299 kr. Mod­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.