T

BT - - BOG-FIX -

er­r­or­angst, frem­med­frygt og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­nes rol­le er om­drej­nings­punk­ter i tre sam­funds­skil­dren­de kon­spira­tions­t­hril­le­re, der kom­bi­ne­rer gam­mel­dags spiondra­ma­er med skan­di­na­visk kri­mi-tra­di­tion.

De tre ro­ma­ner kla­rer ik­ke kom­bi­na­tio­nen li­ge godt, men fa­el­les for dem al­le er, at de er skre­vet med ind­sigt og en­ga­ge­ment. In­ter­es­sant nok er de­butan­ten, nor­ske In­gar Jo­hns­rud, bedst. Den el­lers al­tid spa­endsti­ge sven­sker Leif GW Per­s­son le­ve­rer den­ne gang lidt af et langs­pyt. Mens den dan­ske eks-diplo­mat Mo­gens Blom er for slap i de sprog­li­ge ko­der.

Mo­gens Bloms ’Ar­ven fra Bas­ra’ har man­ge go­de ele­men­ter til at kun­ne va­e­re ble­vet en god ter­r­ort­hril­ler. Blom har stør­re ind­sigt i Mel­le­mø­stens kon­flik­ter end de fle­ste an­dre for­fat­te­re, men har desva­er­re ik­ke na­er sam­me for­nem­mel­se for plot og sprog. Det gør bo­gen til en no­get uja­evn for­nø­jel­se.

Hand­lin­gen ud­spil­ler sig i Kø­ben­havn og om­kring Am­man, hvor en irakisk tolk bli­ver brutalt myr­det. Den dan­ske FET-agent Ma­j­ken Tarp rej­ser der­ned, snart hand­ler det om den­gang, hun var spion i Irak.

Leif GW Per­s­son er en gam­mel ny­ser, der har et an­der­le­des fast greb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.