Brø­let Slut med tor­den­brag

BT - - NYHEDER -

da­ge be­ty­det sto­re tem­pe­ra­tur­for­skel­le i de for­skel­li­ge eg­ne af lan­det. I går var der ek­sem­pel­vis ot­te gra­ders for­skel på jy­der­nes og kø­ben­hav­ners som­mer­vejr.

Må­le­ren vi­ste 14 gra­der på Thi­sted-kan­ten i Nord­ve­stjyl­land, mens der sam­ti­dig var 22 gra­der i ho­ved­stads­om­rå­det. Vej­r­re­kord på AErø I den kom­men­de uge vil he­le lan­det få la­ve­re tem­pe­ra­tu­rer, forta­el­ler Mo­gens Røn­ne­ba­ek.

»Det ser alt­så ud til at vi får ryd­det op i det tor­den­vejr, der har be­ty­det sto­re tem­pe­ra­tur­for­skel­le. Søn­dag får lan­det mel­lem 16 og 22 gra­der, mens det bli­ver kol­dest på den jy­ske ve­st­kyst. Lidt var­me­re bli­ver det i de øst­li­ge eg­ne. Men tem­pe­ra­tur­for­skel­le­ne bli­ver ik­ke så sto­re, som vi tid­li­ge­re har set det,« for­kla­rer han.

Nat­ten til fre­dag blev der sat vej­r­re­kord på AErø, hvor der på blot 1 mi­nut faldt 5,4 mm regn. Så me­get er der al­drig ble­vet må­lt før på 60 se­kun­der. Sam­me nat slog 12.000 lyn ned i Dan­mark og i de dan­ske far­van­de. Det ser alt­så ud til at vi får ryd­det op i det tor­den­vejr, der har be­ty­det sto­re tem­pe­ra­tur­for­skel­le Når ska­den er sket, og kaelderen står un­der vand, så ga­el­der det om hur­tigst mu­ligt om at få over­blik over ska­der­nes om­fang, om at få ryd­det op og få kon­takt til sit for­sik­rings­sel­skab.

Tag bil­le­der el­ler vi­deo af ska­der­ne til brug for din an­mel­del­se til for­sik­rings­sel­ska­bet. Smid ik­ke no­get ud, før du har talt med for­sik­rings­sel­ska­bet.

Va­er op­ma­er­k­som på, om det er klo­akvand, der er kom­met ind. Klo­akvand kan va­e­re sa­er­de­les sund­heds­ska­de­ligt. Flyt ting, der står i vand el­ler har få­et vand­ska­der, til et tørt sted. Få van­det va­ek og sa­et udtør­ring i gang. Det er ek­stremt vig­tigt at få tør­ret ud for at und­gå føl­ge­ska­der som skim­melsvamp. Køb el­ler lej even­tu­elt en af­fug­ter. Du kan og­så var­me de vand­ska­de­de rum op og luf­te ud.

Er ska­der­ne om­fat­ten­de, så kan man even­tu­elt ta­ge fat i et ska­de­ser­vi­ce­fir­ma, hånd­va­er­ker el­ler lig­nen­de, der kan hja­el­pe med op­ryd­nin­gen. Gem kvit­te­rin­ger for ud­gif­ter­ne til for­sik­rings­sel­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.