Syv dra­ebt på ho­tel i So­ma­lia

BT - - NYHEDER -

TER­R­OR­AN­GREB Den is­la­mi­sti­ske grup­pe al-Sha­baab an­greb i går ef­ter­mid­dag et ho­tel i So­ma­li­as ho­ved­stad, Mo­ga­dis­hu. De mi­li­tan­te ud­før­te først et selv­mord­s­bom­be­an­greb, hvor­ef­ter de storme­de byg­nin­gen.

Det op­ly­ser po­li­ti­et iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Mindst syv men­ne­sker har mi­stet li­vet.

»Mindst syv men­ne­sker blev dra­ebt i eks­plo­sio­nen, og ti an­dre blev sår­et. Vi har red­det man­ge men­ne­sker ud gen­nem ho­tel­lets bag­dør,« si­ger po­li­ti­ma­jor Ali Has­san. Bru­ges of­te af po­li­ti­ke­re Han forta­el­ler vi­de­re, at der er ci­vi­le og ho­telvag­ter blandt de dra­eb­te.

Iføl­ge en tals­mand for al-Sha­baab be­fin­der grup­pens kri­ge­re sig fort­sat på ho­tel­let.

»Vi har an­gre­bet ho­tel­let, hvor der bor fra­fald­ne re­ge­rings­med­lem­mer,« si­ger tals­mand Sheikh Ab­di­a­sis Abu Mus­ab til Reu­ters.

Fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er skri­ver, at det er Ho­tel Naa­sa Hablood, der er un­der an­greb. Ho­tel­let lig­ger i den nord­li­ge en­de af Mo­ga­dis­hu og bru­ges of­te af po­li­ti­ke­re.

An­gre­bet blev ind­ledt om­kring klok­ken 16.30 lo­kal tid.

Al-Sha­baab, der er til­knyt­tet alQa­e­da, ud­fø­rer of­te an­greb i den so­ma­li­ske ho­ved­stad. Den mi­li­tan­te is­la­mi­sti­ske be­va­e­gel­se ser sig selv som ji­had­kri­ge­re i kamp mod is­lams fjen­de og har som mål at ind­fø­re sha­ri­a­lov­giv­ning. Kraf­tig eks­plo­sion For tre uger si­den blev 15 men­ne­sker dra­ebt og mindst 50 an­dre sår­et i et an­greb ud­ført af al-Sha­baab mod Am­bas­sa­dor Ho­tel i Mo­ga­dis­hu.

Her kør­te en selv­mord­s­bom­ber sin bil ind i en port ved ho­tel­let. Eks­plo­sio­nen var så kraf­tig, at he­le fron­ten af den seks eta­ger hø­je byg­ning blev re­vet af.

I me­re end 12 ti­mer be­lej­re­de be­va­eb­ne­de ma­end fra al-Shaa­bab ho­tel­let, før det lyk­ke­des po­li­ti­et at storme det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.