Er­ken­der løf­te­brud

BT - - NYHEDER -

TØM­MER­MA­END Nej, jeg kan ik­ke ga­ran­te­re det, og jeg vil­le al­drig per­son­ligt ha­ve gi­vet det løf­te Ni­gel Fa­ra­ge, le­der af UK In­de­pen­den­ce Par­ty øko­no­mer har kaldt på­stan­den for ab­surd, har Ni­gel Fa­ra­ge for­sva­ret be­lø­bets stør­rel­se.

Øko­no­mer­nes kri­tik har ik­ke gjort sa­er­ligt ind­tryk på ham, og han var da hel­ler ik­ke til at sky­de igen­nem, da han tri­um­fe­ren­de mød­te si­ne par­ti­med­lem­mer på valg­nat­ten. Den far­ve­ri­ge po­li­ti­ker, der er valgt ind i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, kald­te valg­da­gen for Stor­bri­tan­ni­ens nye uaf­ha­en­gig­heds­dag. Sam­ti­dig slog han fast, at det bri­ti­ske re­sul­tat kun var be­gyn­del­sen til en­den for EU. Han frem­ha­e­ve­de bl.a. Dan­mark som det na­e­ste med­lem­sland, der kan ven­de EU ryg­gen.

»Jeg hå­ber, vi med sej­ren har slå­et den før­ste mur­sten ud af mu­ren,« sag­de han til si­ne til­ha­en­ge­re, da sej­ren var i hus. Un­der­skrif­ter for ny af­stem­ning Men må­ske Ni­gel Fa­ra­ge snart skal se sig over skul­de­ren. Util­fred­se EUtil­ha­en­ge­re er nem­lig så vre­de over re­sul­ta­tet, at de nu har igang­s­at en un­der­skrift­sind­sam­ling, hvor de kra­e­ver en ny af­stem­ning.

Ind­sam­lin­gen fin­der sted på Un­der­hu­sets hjem­mesi­de, og over én mil­li­on bri­ter har al­le­re­de sat de­res sig­na­tur.

Hvis blot der er 100.000 me­dun­der­skri­ve­re vil et par­la­ments­ud­valg dis­ku­te­re, om for­sla­get skal til de­bat i par­la­men­tet.

Un­der­skrif­tind­sam­lin­gen er al­le­re­de nu den mest po­pu­la­e­re i bri­ter­nes hi­sto­rie, skri­ver fle­re me­di­er.

»Vi, un­der­skri­ver­ne, op­for­drer hen­des ma­jesta­ets re­ge­ring til at ind­fø­re den re­gel, at hvis ’bliv’ el­ler ’for­lad’ vin­der med min­dre end 60 pro­cent af stem­mer­ne, ba­se­ret på en stem­me­pro­cent på un­der 75, skal der va­e­re en ny fol­ke­af­stem­ning,« ly­der det i for­sla­get, der i va­er­ste fald kan spa­en­de ben for sej­r­her­ren Ni­gel Fa­ra­ge.

Han har dog grund til at be­va­re sin op­ti­mis­me lidt end­nu. I går mød­tes nem­lig EU’s seks op­rin­de­li­ge med­lem­slan­de i Ber­lin for at dis­ku­te­re si­tu­a­tio­nen. Og Tys­klands og Frank­rigs hold­ning er klar: De vil ha­ve smidt bri­ter­ne ud af EU hur­tigst mu­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.