’Vi vil og­så ud af EU!’

BT - - NYHEDER -

En sejr for fri­he­den. Som jeg har sagt i åre­vis, må vi nu ha­ve den sam­me af­stem­ning i Frank­rig og an­dre EU-lan­de Ma­ri­ne Le Pen, for­mand for fran­ske Front Na­tio­nal EU-lan­de,« skrev Front Na­tio­nal­le­de­ren på Twit­ter.

Med det bri­ti­ske af­stem­nings­re­sul­tat i ryg­gen ser Ma­ri­ne Le Pen med an­dre ord ud til at va­e­re styr­ket for­ud for det fran­ske pra­esi­dentvalg i 2017. Hå­ber på ’Ne­xit’ Sam­me lo­gik gør sig ga­el­den­de i Hol­land, hvor for­man­den for det ind­van­drings­kri­ti­ske Fri­heds­par­ti Ge­ert Wil­ders ud­la­eg­ger det bri­ti­ske af­stem­nings­re­sul­tat som for­lø­be­ren for et ’Ne­xit’ – et hol­land­sk far­vel til uni­o­nen.

»Vi øn­sker at sty­re vo­res eget land, vo­res eg­ne pen­ge, vo­res eg­ne gra­en­ser og vo­res egen ind­van­drings­po­li­tik. Hol­la­en­der­ne bør så hur­tigt som mu­ligt gi­ves mu­lig­he­den for at ta­ge stil­ling til Hol­lands med­lem­skab af EU,« lød det i en of­fi­ci­el er­kla­e­ring fra Wil­ders, der i øje­blik­ket har op­bak­ning fra en stor del af de hol­land­ske va­el­ge­re.

Iføl­ge BBC vi­ser fri­ske tal, at 54 pct. af hol­la­en­der­ne øn­sker en fol­ke­af­stem­ning Bri­ter­ne har talt, og de vil ud af Den Eu­ro­pa­ei­ske Uni­on.Få her et over­blik over ar­ti­kel 50, som bri­ter­ne skal ak­ti­ve­re for at kom­me ud af uni­o­nen:

Det er før­ste gang, at et land vil ak­ti­ve­re exit-pa­ra­graf­fen i Lis­sa­bon­trak­ta­ten, der trå­d­te i kraft i 2009 og be­skri­ver vej­en ud af EU.

EU-trak­ta­tens ar­ti­kel 50 gi­ver som ud­gangs­punkt EU og bri­ter­ne to år til at for­hand­le sig til ret­te om ud­mel­del­sen og en ny af­ta­le om Stor­bri­tan­ni­ens frem­ti­di­ge for­hold til EU.

Tids­fri­sten kan for­la­en­ges med enstem­mig­hed mel­lem al­le EU-lan­de, og man­ge tror, at det kan ta­ge op til ti år at gen­nem­fø­re bri­ter­nes ud­mel­del­se.

Ned­ta­el­lin­gen be­gyn­der, når bri­ter­ne of­fi­ci­elt med­del­er EU-top­pen, at de vil ud af EU.

Grøn­la­en­der­ne er de hidtil ene­ste, der har for­ladt det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de. Grøn­land er dog ik­ke et selv­sta­en­digt land, har kun få ind­byg­ge­re og en lil­le øko­no­mi. Det tog tre år i 1980er­ne. om EU-med­lem­ska­bet.

No­gen­lun­de sam­me kon­klu­sion gør sig ga­el­den­de i Ita­li­en, hvor Ma­teo Sal­vi­ni fra det ind­van­drings­kri­ti­ske par­ti Li­ga Nord ly­køn­sker bri­ter­ne med af­stem­nings­re­sul­ta­tet og slår til lyd for en ita­li­ensk af­stem­ning om EU-med­lem­skab.

»Hur­ra for de frie bor­ge­res mod. Hjer­te, hjer­ne og mod vandt over løgn, trus­ler og af­pres­ning. Tak, Stor­bri­tan­ni­en. Nu er det vo­res tur!«, skri­ver Sal­vi­ni på Twit­ter. Tjek­ki­et tø­ver Bri­ter­nes far­vel til Eu­ro­pa ser og­så ud til at ska­be po­li­ti­ske jor­drystel­ser i de nye med­lem­slan­de i Øst­eu­ro­pa, hvor mod­stan­den mod EU ho­ved­sa­ge­ligt er fun­de­ret i util­freds­hed med An­gela Mer­kels flygt­nin­gepo­li­tik. Ik­ke de­sto min­dre har EU et va­e­sent­ligt bed­re om­døm­me i Øst­eu­ro­pa, hvor lan­de som Po­len og Tjek­ki­et fryg­ter, at et Bre­xit kan be­ty­de dra­sti­ske ind­hug i øst­ar­bej­der­nes vel­fa­erds­ret­tig­he­der i Stor­bri­tan­ni­en. Al­li­ge­vel er der god grund til, at Bruxel­les fryg­ter for et mu­ligt ’CTze­xit’.

I Tjek­ki­et, der hø­rer til de mindst EU-be­gej­stre­de be­folk­nin­ger i de nye med­lem­slan­de, har pre­mi­er­mi­ni­ster Bo­huslav So­bot­ka ved fle­re lej­lig­he­der ad­va­ret om, at tjek­ker­ne vil genover­ve­je de­res EU-med­lem­skab i til­fa­el­de af et Bre­xit. Ef­ter tors­da­gens af­stem­ning kra­e­ver den tjek­ki­ske pre­mi­er­mi­ni­ster hand­ling.

»Ik­ke for­di Stor­bri­tan­ni­en har for­ladt EU, men for­di det eu­ro­pa­ei­ske pro­jekt har brug for sta­er­ke­re støt­te fra si­ne bor­ge­re. Eu­ro­pa må va­e­re klar til hand­ling, va­e­re flek­si­bel, min­dre bu­reau­kra­tisk og med stør­re for­nem­mel­se for de for­skel­lig­he­der, som de 27 med­lem­slan­de re­pra­e­sen­te­rer,« sag­de Bo­huslav So­bot­ka i en kom­men­tar til Bre­xit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.