Lars Sei­er jub­ler over Bre­xit: EU er som Sov­jet

BT - - NYHEDER -

RIGMANDSJUBEL Stjer­ner som David Be­chham, Elt­on Jo­hn og for­fat­te­ren J.K. Rowling har gi­vet de­res me­ning til ken­de un­der den bri­ti­ske EU-valg­kamp. Al­le har be­kendt kulør og sat de­res per­son ind på, at det skul­le bli­ve et ’ja’ til EU. I Dan­mark har det va­e­ret spar­somt med ken­diskom­men­ta­rer til bri­ter­nes EUe­xit.

Rig­man­den Lars Sei­er Christensen er dog én af de få kend­te dan­ske­re, der fre­dag jub­le­de over det bri­ti­ske af­stem­nings­re­sul­tat. Den 53-åri­ge Saxo Bank-di­rek­tør er kendt som en ar­rig EU-mod­stan­der, og fre­dag morgen fejre­de han – iført ba­de­kå­be – den bri­ti­ske ud­mel­del­se med champag­ne og mor­gen­mad på sin ya­cht d’Ang­le­ter­re ud for Can­nes. Vig­tig exit »Det er ri­me­lig stort, det her. Det har va­e­ret en be­va­e­get nat. Vi fø­ler os som en slags eng­la­en­de­re i fa­mi­li­en – min ko­ne og tre af mi­ne børn er jo født i Eng­land,« si­ger bank­mil­li­ar­da­e­ren til Ber­ling­s­ke.

Han var over­be­vist om, at det vil­le bli­ve et ’re­main’ først på af­te­nen, og han nå­e­de da og­så at be­gra­e­de si­tu­a­tio­nen på Fa­ce­book, hvor han skrev, at sla­get var tabt. Men da de før­ste re­sul­ta­ter tik­ke­de ind, blev pe­s­si­mis­men for­vand­let til op­ti­mis­me.

Han kal­der Stor­bri­tan­ni­ens EU-exit for vig­tig, selv­om den er barsk.

»EU er gå­et langt ud over gra­en­ser­ne for, hvad der har no­gen som helst le­gi­ti­mi­tet. Det er så uen­de­lig sja­el­dent, at be­folk­nin­ger­ne får lov til at gi­ve de­res be­syv med. Det er jo Sov­je­tu­ni­o­nen om igen,« forta­el­ler han til Ber­ling­s­ke.

Lars Sei­er Christensen hå­ber, at og­så Dan­mark på et tids­punkt får lov til at ta­ge stil­ling til fort­sat EU-med­lem­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.