Fans ra­ser over Lukas Gra­ham

BT - - NYHEDER -

SHITSTORM for at hø­re dig. Dår­ligt valg, må jeg si­ge.«

Festi­va­len i Tøn­der – som har 40 år på ba­gen – fin­der sted den sid­ste we­e­kend i au­gust. Og det var lidt af et scoop for den lil­le, tra­di­tions­ri­ge festi­val at kun­ne an­non­ce­re en så stor – dansk – ver­dens­stjer­ne som en del af årets pro­gram.

Og det var alt­så og­så for godt til at va­e­re sandt. For­stå­en­de festi­val­le­der »Der er op­stå­et nog­le unik­ke mu­lig­he­der in­ter­na­tio­nalt, som jeg ik­ke kan tak­ke nej til. Det­te er jeg fryg­te­lig ked af, for jeg el­sker Tøn­der. Men jeg reg­ner sta­er­kt med at ven­de til­ba­ge na­e­ste år,« lød det fra Lukas For­chham­mer i en pres­se­med­del­el­se fre­dag.

Tøn­der Festi­vals kunst­ne­ri­ske le­der Ma­ria The­es­sink ae­r­grer sig selv­føl­ge­lig over Lukas Gra­hams af­bud.

»Det er su­per ae­r­ger­ligt. He­le Dan­mark har jo nok fulgt med i, hvad han går og la­ver i ud­lan­det, så på den må­de er det ik­ke over­ra­sken­de, men det er rig­tig ae­r­ger­ligt. Så­dan­ne si­tu­a­tio­ner op­står, og det kan man ik­ke gar­de­re sig imod,« si­ger hun til jv.dk.

Ik­ke al­le er dog li­ge­så for­stå­en­de som Ma­rie The­es­sink.

»Fuck den møgun­ge! Vi har bå­ret ham frem til den suc­ces, han er i dag, og nu drop­per han si­ne dan­ske fans! Må­ske han skal hu­ske at få op­da­te­ret si­ne va­er­di­er,« ly­der en kom­men­tar på Fa­ce­book.

I ste­det for Lukas Gra­ham spil­ler Fol­ke­klub­ben på Tøn­der Festi­val.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.