Stu­den­ter­vog­ne­ne har nye hu­er om bord

BT - - NYHEDER -

HU­ER I AL­LE FAR­VER »Der er kun én rig­tig hue, og den er« ... rød, lil­la, brun, grå og man­ge fle­re far­ver. I åre­vis har stu­den­ter skrå­let af fuld hals om den »rig­ti­ge« hu­e­far­ve på de­res studenterkørsel.

Men det er slut i år. For hver­ken hu­er el­ler vogn­kør­sel er i dag for­be­holdt de gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser. For bå­de han­dels- og hånd­va­er­ks­ma­es­si­ge ud­dan­nel­ser har ta­get stu­den­ter­nes fejring til sig.

»Der er gå­et sport i, at de al­le sam­men ger­ne vil ha­ve hu­er. Dem kan du få i al­le far­ver nu,« si­ger Sis­sel Han­sen, kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der i Ne­xt, der er Kø­ben­havns sko­le for er­hverv­s­ud­dan­nel­ser.

På sko­len ma­er­ker man i stor stil, at ele­ver­ne øn­sker at fejre det fag, de er ble­vet ud­la­ert i.

Der­for har man ek­sem­pel­vis kun­net se, at al­le i fri­sørklas­ser­ne sid­der med hu­er med ly­se­rø­de bånd, når de kan kal­de sig ud­la­er­te. Mens an­dre ta­ger skrid­tet end­nu la­en­ge­re.

»Der er og­så nog­le, der bli­ver hen­tet lidt li­ge­som til en gal­la­fest i sto­re li­mou­si­ner,« si­ger Sis­sel Han­sen.

Sam­ti­dig er det som no­get nyt i år ble­vet mu­ligt at kø­re vogn­kør­sel for al­le, der af­slut­ter en to­årig ung­doms­ud­dan­nel­se.

Det blev be­stemt af re­ge­rin­gen i maj og har blandt an­det be­ty­det, at to vog­ne med HG-ele­ver fra hen­holds­vis Is­høj og Bal­lerup er kørt af sted med gla­de ele­ver, hvil­ket ik­ke har va­e­ret mu­ligt for dem tid­li­ge­re.

Blandt de ele­ver, der har pres­set på for net­op at få mu­lig­he­den for en tur i la­det på en flyt­te­vogn, er han­del­se­le­ver­ne og de, der ta­ger en tek­nisk er­hverv­s­ud­dan­nel­se (Eux) .

»Det be­ty­der strengt ta­get al­ver­den for os,« si­ger St­ef­fen An­der­sen, der er for­mand for Lands­sam­men­slut­nin­gen af Han­dels­sko­le­e­le­ver.

Han har pres­set på for at ele­ver­ne kan kom­me til at kø­re i vogn, da alt an­det i hans øj­ne var snob­be­ri. Snob­be­ri »Vi sy­nes, det var ud­dan­nel­ses­snob­be­ri, at det kun var dem, der fik de lan­ge gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser, der måt­te det,« si­ger han.

Den mas­si­ve fejring me­ner han og­så, man kan se i et lidt stør­re per­spek­tiv.

For med de man­ge hu­er og vog­ne fyldt med fa­er­di­ge ele­ver bli­ver det syn­ligt, hvor man­ge ud­dan­nel­ser der egent­lig fin­des.

»Man vil ger­ne vi­se, at man er stolt af, at man er fa­er­dig med sin ud­dan­nel­se. Det er og­så der­for, der er for­skel­li­ge bånd på hu­er­ne, så man kan ud­vik­le en stolt­hed over det fag, man er fa­er­dig med,« si­ger St­ef­fen An­der­sen. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.