Sorte tors­dag skal bli­ve et ven­de­punkt

Stor­bri­tan­ni­ens far­vel er et hi­sto­risk ne­der­lag og ka­ster EU ud i sin stør­ste kri­se no­gen­sin­de

BT - - DEBAT -

TORS­DAG DEN 23. ju­ni 2016 står som en af de sor­te­ste da­ge i ny­e­re eu­ro­pa­ei­sk hi­sto­rie. Vi ta­ler ik­ke om mod­by­de­li­ge ter­r­orat­ten­ta­ter el­ler na­tur­ka­ta­stro­fer, hvor man­ge men­ne­ske­liv er gå­et tabt. Vi ta­ler om no­get, der på la­en­ge­re sigt kan få langt me­re vid­tra­ek­ken­de kon­se­kven­ser. Lidt over halv­de­len af de stem­me­af­gi­ven­de - me­re nøj­ag­tigt 17.410.742 - bri­ter har sagt nej til at va­e­re med­lem af EU, og der­med si­ger Stor­bri­tan­ni­en med et sna­e­vert fler­tal far­vel til et sam­ar­bej­de af hi­sto­ri­ske di­men­sio­ner. Si­den An­den Ver­denskrig, hvor mil­li­o­ner af men­ne­sker blev dra­ebt i en lang­va­rig krig med Eng­land og Tys­kland på hver sin si­de, har mo­di­ge og be­sin­di­ge po­li­ti­ke­re skabt et me­re og me­re sam­ar­bej­den­de Eu­ro­pa. Til gavn for fre­den i den før så uro­li­ge ver­dens­del og til gavn for vel­stand og øko­no­misk frem­gang. MURE - BÅ­DE fy­si­ske og han­dels­ma­es­si­ge - blev brudt ned, og vi fik et stort in­dre mar­ked, hvor bå­de va­rer og men­ne­sker frit kan be­va­e­ge sig rundt. En øko­no­misk dy­na­mo, der gi­ver Eu­ro­pa man­ge for­de­le. 28 lan­de var ind­til den bri­ti­ske af­stem­ning med i EU, men nu har et af de al­ler­vig­tig­ste lan­de meldt sig ud. Det kan be­ty­de be­gyn­del­sen til en­den for det EU, der har holdt sam­men på Eu­ro­pa i de sid­ste man­ge år. Eng­lands ud­mel­del­se kan ska­be øko­no­misk til­ba­ge­gang, og va­e­re med til at ka­ste kon­ti­nen­tet ud i kon­flik­ter, der på sigt kan en­de galt. NE­DER­LA­GET FOR PRE­MI­ER­MI­NI­STER David Ca­meron er ko­los­salt. Han fejl­vur­de­re­de den bri­ti­ske EU-skep­sis og styr­ken hos nej-par­ti­er­ne, der med en forvra­en­get og in­di­mel­lem fejl­ag­tig skra­em­me­kampag­ne fik over­be­vist nok tviv­le­re om, at Eng­land stod sig bedst ved at stå ale­ne. En ska­eb­nesvan­ger be­slut­ning, der nu er endt med, at Stor­bri­tan­ni­en byg­ger mure i ste­det for bro­er til re­sten af ver­den. Eng­lands far­vel gi­ver til­med luft til al­le­hån­de EU-mod­stan­de­re og na­tio­na­li­ster i re­sten af Eu­ro­pa, der vil luk­ke na­tio­nal­sta­ten og skrue ned for det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de. I Frank­rig sid­der en sta­erk Ma­ri­ne Le Pen, der har an­ti-EU-re­to­rik på dags­or­de­nen, og over he­le Eu­ro­pa - og­så i Dan­mark - bi­dra­ger det sna­ev­re bri­ti­ske fler­tal til at gi­ve na­tio­na­li­ster og yder­flø­je ener­gi. Og på den an­den si­de af At­lan­ten, i USA, frem­tu­rer Do­nald Trump, som har budt den en­gel­ske Olav Skaa­ning An­der­sen, ud­mel­del­se vel­kom­men, og som selv re­pra­e­sen­te­rer en iso­la­tio­ni­stisk og han­dels­hin­dren­de ide­o­lo­gi.

Der er brug for gen­nem­gri­ben­de re­for­mer, hvis EU skal kom­me styr­ket ud af den va­er­ste kri­se no­gen­sin­de

LØS­NIN­GEN PÅ EU­RO­PAS man­ge ud­for­drin­ger er ik­ke ene­gang og iso­la­tion, og kun hvis EU ta­ger ved la­e­re af ’sorte tors­dag’, kan den 23. ju­ni 2016 bli­ve et ven­de­punkt. Et nul­punkt, der kan ar­bej­des vi­de­re fra. Ne­der­la­get skal gi­ve EU-bu­reau­kra­ter­ne og po­li­ti­ke­ne et til­tra­engt los bagi. Di­ver­se EU-af­stem­nin­ger - og­så i Dan­mark - har vist, at den fol­ke­li­ge op­bak­ning til det in­dis­kuta­belt go­de pro­jekt, la­en­ge har va­e­ret fal­den­de. Kul­mi­ne­ren­de med ka­ta­stro­fen i tors­dags. Det utå­le­li­ge bu­reau­kra­ti, pen­ge­spil­det og ui­gen­nem­sku­e­li­ge til­skud­s­ord­nin­ger har få­et EU-le­den til at blom­stre. Og det­te, til­sat en hand­ling­s­lam­met EU-le­del­se, der ik­ke over­be­vi­sen­de har hånd­te­ret hver­ken den gra­e­ske ga­eldskri­se el­ler flygt­nin­ge­kri­sen, gi­ver gro­bund for mod­stand. Der er brug for gen­nem­gri­ben­de re­for­mer, hvis EU skal kom­me styr­ket ud af den va­er­ste kri­se no­gen­sin­de.

20. ju­ni: 9 kom­men­ta­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.