VI­DEN­SKAB.DK Brand­var­me drik­ke kan for­ment­lig gi­ve kra­eft

BT - - NYHEDER -

Be­gynd­te du og­så da­gen i dag med en kop varm kaf­fe, el­ler ny­der du må­ske en kop li­ge nu? Så la­en­ge den ik­ke er var­me­re end 65 gra­der, så er det ik­ke no­get pro­blem. Men hvis var­me drik­ke er over 65 gra­der, når du ind­ta­ger dem, kan de for­ment­lig gi­ve kra­eft i spi­se­rø­ret. Det kon­klu­de­rer et in­ter­na­tio­nalt for­sker­hold i et over­sigts­stu­die fra FN-en­he­den In­ter­na­tio­nal Agen­cy for Re­search on Can­cer (IARC).

»Det er ik­ke over­ra­sken­de, at de me­get var­me drik­ke bli­ver et pro­blem, da hø­je tem­pe­ra­tu­rer slår va­e­vet ihjel. Når no­get af va­e­vet bli­ver øde­lagt, vil der al­tid va­e­re po­ten­ti­a­le for, at det kan gå galt, når det skal re­ge­ne­re­res,« si­ger lek­tor Ole Vang fra In­sti­tut for Na­tur­vi­den­skab og Mil­jø på Roskil­de Uni­ver­si­tet. An­der­le­des te-kul­tur For de fle­ste er der dog ik­ke den sto­re ri­si­ko for at kom­me til at drik­ke en kop kaf­fe, der er over 65 gra­der varm.

»Det kan kun va­e­re ved en fejl, at vi kom­mer til at ind­ta­ge no­get, der har den tem­pe­ra­tur. Vi dan­ske­re tra­ek­ker nor­malt tun­gen til os, når den ram­mer tem­pe­ra­tu­rer på me­re end 60 gra­der,« si­ger Ole Vang.

An­der­le­des for­hol­der det sig dog, hvis din te- el­ler kaf­fe­kul­tur stam­mer fra Ki­na, Iran el­ler vis­se de­le af Sy­da­me­ri­ka, hvor der er tra­di­tion for at drik­ke te og kaf­fe med me­get hø­je tem­pe­ra­tu­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.