VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

At­mos­fa­e­rens CO2­ni­veau ved Syd­po­len har nå­et sit hø­je­ste ni­veau i de sid­ste fi­re mil­li­o­ner år, kon­klu­de­rer ame­ri­kan­ske for­ske­re ved hja­elp af må­lin­ger fra South Po­le Ob­ser­va­tory.

Sko­le­e­le­ver er lang­som­me­re til at la­e­re al­fa­be­tet ude­nad, hvis de bru­ger tab­lets i un­der­vis­nin­gen i ste­det for at skri­ve i hån­den. Det er kon­klu­sio­nen i et norsk over­sigts­stu­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.