’Det skal reg­ne på Co­pen­hell’

BT - - KULTUR -

ROCKVEJR To gan­ge er ro­ck- og me­tal­festi­va­len Co­pen­hell ramt af sky­brud. Ind­til de­ad­li­ne på den­ne ud­ga­ve af BT er den fyn­s­ke Tin­der­box slup­pet, trods tru­en­de sky­brud fra fle­re si­der. Co­pen­hell blev i år ramt af et mas­sivt sky­brud tors­dag, fre­dag var der og­så kraf­tig regn og se­ne­ste vej­r­ud­sigt lover og­så regn lør­dag af­ten, men hvor me­get vand kan Co­pen­hell kla­re?

»Tors­dag var fan’me hård. Det var vir­ke­lig me­get og vold­som regn og lyn – det er nok det va­er­ste vejr vi har haft. Men det skal og­så reg­ne lidt på Co­pen­hell,« si­ger Jeppe Nis­sen.

Ro­ck- og me­tal­festi­va­len Co­pen­hell ton­ser der­ud­af fra tors­dag til lør­dag på Refsha­leø­en i Kø­ben­havn. Det er sy­ven­de år i tra­ek, og festi­va­len har med 20.000 ga­e­ster meldt run­gen­de ud­solgt. I år er det mu­si­kal­ske le­gen­der som Ali­ce Coo­per, Scor­pions, Me­ga­deth og Bla­ck Sab­bath, der le­ve­rer det mu­si­kal­ske de­ci­bel-bom­bar­de­ment af hår­de­ste skuf­fe på Co­pen­hell.

Iføl­ge Jeppe Nis­sen skal der og­så me­re end et sky­brud til at slå Co­pen­hells pu­bli­kum ud.

»Det er 100 pro­cent sik­kert, at det reg­ner på Co­pen­hell. Det har det gjort hvert år. Men det go­de er, at vo­res pu­bli­kum er det se­je­ste pu­bli­kum – de bed det i sig. Og jo stør­re lyn, jo me­re ju­bel er der,” si­ger Jeppe Nis­sen.

Bå­de un­der Scor­pions og King Di­a­mond åb­ne­de slu­ser­ne sig, men Co­pen­hell over­ve­je­de ik­ke at tra­ek­ke stik­ket. Det gjor­de de til gen­ga­eld i Oden­se. Op­ma­er­k­som­me sik­ker­heds­folk Op til tors­dag af­ten og nat­ten til fre­dag, da iko­ni­ske Ram­m­ste­in ham­re­de de fyn­s­ke trom­me­hin­der fla­de, hav­de DMI ud­sendt sam­me var­sel.

»Vo­res eg­ne sik­ker­heds­folk er i ta­et di­a­log med Be­red­skabs­sty­rel­sen, og sam­men vur­de­rer vi, hvor­dan det skal hånd­te­res, hvis vej­ret kan få ind­fly­del­se på ar­ran­ge­men­tet.

Nu var vi vir­ke­lig hel­di­ge med, at uvej­ret ik­ke ram­te os tors­dag, da Ram­m­ste­in spil­le­de, men fak­tisk tog vi action på det al­li­ge­vel: En halv ti­me før kon­cer­ten med Ram­m­ste­in var fa­er­dig, valg­te vi at luk­ke Sky­ba­ren op­pe på bak­ken på festi­val­plad­sen og fik pu­bli­kum ned af hen­syn til de­res egen sik­ker­hed.

Ri­si­ko­en var må­ske ik­ke stor, men når man kan se ly­ne­ne slå ned ude i ho­ri­son­ten, så skal man ik­ke ta­ge no­gen chan­cer,« si­ger festi­va­lens sik­ker­heds­chef til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.