Ver­dens on­de­ste bok­ser

BT - - KULTUR -

50 I MORGEN En­gang var han den mest fryg­te­de per­son, no­gen kun­ne stå over­for i en bok­se­ring. Fak­tisk så fryg­tet, at fle­re af hans sto­re, sta­er­ke mod­stan­de­re på det na­er­me­ste blev sti­ve, ube­va­e­ge­li­ge og stod i rin­gen med ang­sten ly­sen­de ud af øj­ne­ne, mens de med kolds­ved på pan­den ven­te­de på »god­natsla­get«. Og så var Mi­ke Ty­son med si­ne kun 1,78 me­ter ik­ke sa­er­ligt stor at se på af en sva­er­va­egts­bok­ser. Men hans vej op i bok­sespor­tens tun­ge­ste klas­se gjor­de ham til en le­gen­de. Skysports ud­na­evn­te ham til den mest fryg­te­de mand i en bok­se­ring, og Ty­son var kun 20 år, da han som den yng­ste no­gen­sin­de kun­ne kal­de sig ver­dens­me­ster i sva­er­va­egt. Og man­ge kald­te ham ver­dens on­de­ste mand.

Hans vej op var im­po­ne­ren­de. I de før­ste 19 pro­fes­sio­nel­le kam­pe i kar­ri­e­ren slog han mod­stan­de­ren ud, og i 12 af kam­pe­ne ske­te det al­le­re­de i 1. om­gang. I boks­ning fin­des en ra­ek­ke for­skel­li­ge for­bund, der har hver sin ver­dens­me­ster, men Ty­son for­må­e­de at vin­de tit­len i al­le for­bun­de­ne.

Ty­son bok­se­de 37 kam­pe, hvor han vandt, og helt uven­tet ske­te det, der måt­te ske på et tids­punkt. Den fryg­te­de sva­er­va­eg­ter skul­le for­sva­re sin ti­tel mod Bu­ster Doug­las i Tokyo i 1990. Han var ik­ke usår­lig Ty­son-lej­ren så ik­ke Bu­ster Doug­las som en mand, der kun­ne stil­le no­get op mod Ty­son. Så­dan så eks­per­ter og­så på det, og der var kun et af Las Ve­gas-spil­le­bu­reau­er­ne, der over­ho­ve­det tog imod va­ed­demål på kam­pen. Her vil­le man få pen­ge­ne 42 gan­ge igen, hvis Bu­ster Doug­las vandt.

Må­ske var Mi­ke Ty­son hel­ler ik­ke i den al­ler­bed­ste form. Bu­ster Doug­las over­tog me­re el­ler min­dre kam­pen fra start. Han holdt med sin la­en­ge­re ra­ek­ke­vid­de Ty­son og hans fryg­te­de slag på af­stand. Ty­son for­søg­te at af­gø­re kam­pen, som han ple­je­de, med et en­kelt slag, men kun i 8. run­de lyk­ke­des det na­e­sten. Bu­ster Doug­las måt­te ta­ge ta­el­ling, men kom op igen, mens Ty­son blev talt ud i 10. run­de ef­ter en ra­ek­ke hår­de tra­ef­fe­re. Plud­se­lig så bok­se­ver­de­nen, at Mi­ke Ty­son ik­ke var usår­lig.

Kar­ri­e­ren hav­de top­pet, og ned­t­u­ren be­gynd­te. I bok­se­rin­gen tab­te han først til Evan­der Ho­ly­fi­eld, og i de­res re­tur­match blev Ty­son diskva­li­fi­ce­ret for i stor fru­stra­tion at bi­de et styk­ke af mod­stan­de­rens øre af. Hu­str­u­vold og vold­ta­egt Pri­vat hav­de der og­så va­e­ret pro­ble­mer. Han be­gik hu­str­u­vold mod Ro­bin Gi­vens, der var en kendt sku­e­spil­ler. Hun for­tal­te i et tv-in­ter­view, hvor for­fa­er­de­ligt det var at va­e­re gift med ham. Bag­ef­ter fik hun bank.

End­nu va­er­re gik det se­ne­re, hvor han voldt­og en kvin­de. Mi­ke Ty­son var i op­løs­ning og mis­brug­te stof­fer. Al­li­ge­vel bok­se­de han vi­de­re og le­ve­de et liv i over­ha­lings­ba­nen. Fak­tisk brug­te han så man­ge pen­ge, at selv om han hav­de tjent mil­li­ar­der af kro­ner i bok­se­rin­gen, gik han i 2003 kon­kurs. Han brug­te langt fle­re pen­ge, end der kom i kas­sen.

Han blev og­så dømt for ko­kain­kør­sel, men end­te al­li­ge­vel med at rej­se sig. Han bok­se­de end­nu et par kam­pe i kar­ri­e­rens ef­ter­år, blandt an­det mod dan­ske Bri­an Ni­el­sen, men det var slut med de helt sto­re kam­pe, og de sid­ste to i 2004 og 2005 tab­te han. Ty­son har få­et en di­ag­no­se, der ly­der på ma­nio-de­pres­siv.

Mi­ke Ty­son, der var ube­ha­ge­lig bå­de in­den­for og uden­for rin­gen, har gen­nem åre­ne haft en hob­by, som man ik­ke vil­le til­tro ham. Han hol­der du­er, fak­tisk hav­de han 300 styk på et tids­punkt.

Han har va­e­ret gift tre gan­ge og har syv børn, hvoraf ét er død. I dag le­ver han ik­ke i sus og dus, men er af­ha­en­gig af he­le ti­den at tje­ne pen­ge på si­ne op­tra­e­de­ner. Og så er han gå­et ak­tivt ind i den ame­ri­kan­ske valg­kamp med støt­te til Do­nald Trump.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.