Dans med Dai­sy

BT - - TV -

I af­ten er der mu­lig­hed for at se el­ler gen­se Baz Luhr­manns fan­ta­sti­ske for­tolk­ning af det flot­te og gri­ben­de dra­ma ”Den sto­re Gats­by”, der har nog­le af Hol­lywoods stør­ste stjer­ner - Leo­nar­do DiCaprio, Ca­rey Mul­ligan og To­bey Magu­i­re - i ho­ved­rol­ler­ne. Fil­men hand­ler om den un­ge for­fat­ter Ni­ck Car­raway, der i for­å­ret 1922 flyt­ter fra Midt­ve­sten og ind til det pul­se­ren­de liv i New York. Det er en tid, hvor den pa­e­ne moral er i op­løs­ning, man dan­ser char­le­ston nat­ten lang, kvin­der­ne klip­per de­res lan­ge lok­ker af, gangster­ne le­ver godt af smug­ler­sp­rut, og ak­tie­kur­ser­ne er skyhø­je. Al­le er hø­je på li­vet, og Ni­ck vil og­så ha­ve sin del af den ame­ri­kan­ske drøm: fest, pen­ge og be­røm­mel­se. I New York får han som na­bo den en­tre­prenan­te, ri­ge og lidt mysti­ske Jay Gats­by, som hver af­ten hol­der overdå­di­ge fe­ster i sit ka­em­pe­sto­re og luk­suri­ø­se hus. Og via ham bli­ver Ni­ck dra­get ind i de vel­ha­ven­des be­sna­e­ren­de ver­den, men bli­ver og­så en ufri­vil­lig brik i Med­vir­ken­de:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.