Tre, to, én, aar­rg­gh…

BT - - TV/RADIO -

ROSKIL­DE FESTI­VAL fjer­de­stør­ste by med he­le 130.000 ind­byg­ge­re (na­e­sten 20.000 fle­re end i Aal­borg).

Man­ge tu­sin­de festi­val­ga­e­ster hav­de, trods ad­vars­ler om sky­brud fre­dag af­ten, valgt at trod­se reg­nen. Og hvis der var en fru­stra­tion over at ha­ve spen­de­ret man­ge vå­de ti­mer un­der en pre­sen­ning fre­dag af­ten, så blev den hur­tigt ka­na­li­se­ret ud i ben og ar­me, som hen­holds­vis sprin­te­de af sted over den uja­ev­ne gra­es­mark uden for Roskil­de og na­er­mest pa­nisk holdt fast i det ek­stremt vig­ti­ge telt, som skal va­e­re hjem den na­e­ste uges tid. Bø­de­trus­sel hjalp I mod­sa­et­ning til for år si­den for­løb åb­nin­gen af cam­ping­om­rå­det helt ef­ter Roskil­de Festi­vals tids­plan. Spe­ci­elt løf­tet om en ’bø­de’ på in­tet min­dre end 3.500 kro­ner syn­tes at hol­de de man­ge tu­sin­de men­ne­sker i bå­se­ne, ind­til om­rå­det blev åb­net pra­e­cis klok­ken 16.00 lør­dag ef­ter­mid­dag.

Tre, to, én, aar­rg­g­g­gh … 298, 299, 300 se­kun­der se­ne­re og så var cam­ping­om­rå­det al­le­re­de fyldt til bri­ste­punk­tet, mens hun­dred­vis af per­so­ner fort­sat strøm­me­de ind på plad­sen.

Årets Roskil­de Festi­val be­gyn­der først for al­vor ons­dag, hvor mu­sik­ken på sel­ve festi­val­plad­sen bli­ver spar­ket i gang på Oran­ge Sce­ne af in­gen rin­ge­re end Blur-front­man­den Da­mon Al­barn, som gi­ver kon­cert med et stort sy­risk or­ke­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.