Ja­cob

MORILD

BT - - SØNDAG -

Hvil­ke sku­e­spil­le­re kan du bedst iden­ti­fi­ce­re dig med? Hvad er du god til? Hvad er du dår­lig til? Hvad sy­nes du er ir­ri­te­ren­de ved dig selv? Hvad sy­nes du er den vig­tig­ste livs­vis­dom? Du er ak­tu­el i Ny­kø­bing F-revy­en. Hvad la­ver I grin med? Hvor­når og hvor­dan får du ide­er til tek­ster­ne som revy­for­fat­ter? 49, ak­tu­el i Ny­kø­bing F-revy­en

Bu­ster Ke­a­ton på grund af hans ko­mi­ske ti­m­ing og hans op­fin­del­se af ‘de­ad­pan’ ko­mik på film, hvor man har en gra­val­vor­lig mi­ne, uan­set hvad der sker. Des­u­den Jo­hn Cle­e­se med hans van­vid og Mi­cha­el Cai­ne, for min spink­le drøm var en­gang at gå i hans fod­spor. At la­eg­ge pus­le­spil At gi­ve mig selv tid til at la­eg­ge pus­le­spil SØN­DAG 26. JU­NI 2016 Min sta­e­dig­hed og ten­dens til at ’klo­ge’ mig, når der small-tal­kes. Dår­lig samvit­tig­hed kan ik­ke bru­ges til no­get – gør no­get ved det; sig und­skyld el­ler ryk vi­de­re. – ci­tat fra min far Bjørn Morild. Alt – men selv­føl­ge­lig et par navn­giv­ne po­li­ti­ke­re og så dan­sker­nes må­der at kom­mu­ni­ke­re på – i det of­fent­li­ge rum, bu­tik­ker, par­for­hold. Hvor­dan vi snak­ker for­bi hin­an­den – det ga­el­der og­så po­li­ti­ke­re og jour­na­li­ster. Når jeg cyk­ler, når jeg er i sel­ska­be­ligt lag og ta­ler om vind og vejr – og, isa­er, når jeg har en de­ad­li­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.