Ester og kor­rup­tion’

BT - - SØNDAG -

VRIGTIGE VEN­NER ed si­den af Po­li­ti­går­den i Kø­ben­havn lig­ger en stor, rød fe­me­ta­gers byg­ning. Her hol­der Rigs­po­li­ti­et til. I et kon­tor på 1. sal har af­de­lings­chef i Kon­cern­ser­vi­ce Bet­ti­na Jen­sen nor­malt kon­tor, men på grund af renove­ring, er kon­to­ret mid­ler­ti­digt flyt­tet til Hvi­d­ov­re. Det er den 5. fe­bru­ar 2011. Hun sen­der en mail til den øko­no­mi­ansvar­li­ge af­de­lings­chef i Rigs­po­li­ti­et Tro­els Jen­sen. »Kan du hja­el­pe mig, så jeg har råd til at te­ste or­dent­ligt i den­ne pro­ces, så jeg får an­sat den rig­ti­ge kan­di­dat. Jeg har ar­bej­det sam­men med en kon­su­lent tid­li­ge­re, som er fa­eno­me­nal til at te­ste, og hen­de vil jeg ger­ne bru­ge igen,« skri­ver hun blandt an­det.

Mai­len er én brik blandt man­ge i den sag, som BT i dag kan af­slø­re. Bet­ti­na Jen­sen har igen­nem en år­ra­ek­ke i bå­de DR og Rigs­po­li­ti­et sik­ret to be­kend­te mil­li­on-ho­nora­rer ved at hy­re dem som ek­ster­ne kon­su­len­ter. Fra 2011 til 2013 fik de to kon­su­len­ter ud­be­talt ho­nora­rer for me­re end 20 mil­li­o­ner kro­ner fra Rigs­po­li­ti­et (eks­kl. moms, hvil­ket ga­el­der al­le be­løb na­evnt i ar­tik­len).

I fle­re til­fa­el­de er op­ga­ver­ne ik­ke kom­met i det lov­plig­ti­ge ud­bud, ho­nora­rer er ble­vet ud­be­talt uden kon­trak­ter, li­ge­som kon­trak­ter uden bud­ge­tram­mer har re­sul­te­ret i ud­be­ta­lin­ger på op til 4,6 mil­li­o­ner kro­ner på et halvt år.

Pin­lig sag

»Det er end­nu en dybt pin­lig sag for Rigs­po­li­ti­et. Og sa­gen bli­ver ek­stra pi­kant af, at der er ta­le om net­op Rigs­po­li­ti­et. De er jo i en rol­le, hvor de skal hol­de øje med al­le os an­dre og sik­re, at vi over­hol­der loven. Der­for kan vi med ret­te og­så for­ven­te, at de­res an­sat­te er i stand til at over­hol­de loven og hand­le med in­te­gri­tet,« si­ger Knut Got­fred­sen, der er for­mand for or­ga­ni­sa­tio­nen Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal i Dan­mark.

»Der vi­ser ad­mi­ni­stra­tiv in­kom­pe­ten­ce, og det lig­ner og­så ven­ne­tje­ne­ster og der­med kor­rup­tion,« si­ger Knut Got­fred­sen.

Sam­ti­dig kan BT forta­el­le, at Rigs­re­vi­sio­nen i en rap­port, som al­drig er ble­vet of­fent­lig­gjort, i hår­de ven­din­ger kri­ti­se­rer Rigs­po­li­tiets brug af kon­su­len­ter – her­un­der en af de kon­su­len-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.