Øko­no­mi­chef:

BT - - SØNDAG -

BT har for­søgt at få fat i Bet­ti­na Jen­sen til et in­ter­view, men hun har ik­ke øn­sket at ta­le med BT. Det vil hen­des chef, øko­no­mi­di­rek­tør i Rigs­po­li­ti­et Ni­ko­laj Ve­je, dog ger­ne. Han forta­el­ler, at po­li­ti­et i 2011 stod over­for en stor ud­for­dring og mang­le­de in­ter­ne kom­pe­ten­cer til at gen­nem­fø­re de nød­ven­di­ge be­spa­rel­ser. »Val­get af de på­ga­el­den­de kon­su­len­ter har va­e­ret fag­ligt be­grun­det, og vi har age­ret øko­no­misk an­svar­ligt,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.