EMs glem­te hel­te

BT - - SPORTEN -

NU ER VI kom­met til de af­gø­ren­de kam­pe i kno­ck­out-fa­sen, hvor stjer­ner­ne kom­mer til at stja­e­le fo­kus. Men der er og­så spil­le­re, der ik­ke umid­del­bart skin­ner i øj­ne­ne, der har gjort det rig­tig godt. Der­for har jeg valgt 11 spil­le­re fra de ind­le­den­de run­der, som jeg ik­ke sy­nes har få­et sa­er­lig me­get op­ma­er­k­som­hed og an­er­ken­del­se i det sto­re bil­le­de. 11 spil­le­re – én me­get kendt og så 10 an­dre, som er kend­te for no­gen, men må­ske ik­ke for al­le. Det er spil­le­re, som jeg fra et tra­e­ner­per­spek­tiv har set gø­re li­ge pra­e­cis det, de er ble­vet sat til at gø­re. Her er mit hold af EM­slut­run­dens glem­te hel­te.

Må­l­mand An­dreas Isaks­son, Sve­ri­ge

Al­le har snak­ket om Zla­tan og hans sid­ste kamp for Sve­ri­ge ef­ter Bel­gi­en-kam­pen, men det var og­så An­dreas Isaks­sons sid­ste kamp ef­ter 133 land­skam­pe. Han kom til EM-slut­run­den, ef­ter han har sid­det på ba­en­ken for sin tyr­ki­ske klub Ka­sim­pa­sa, men han gjor­de det rig­tig godt med tre go­de kam­pe. Han hav­de af­gø­ren­de red­nin­ger, der holdt Sve­ri­ge in­de i kam­pen mod Ir­land. Og han hav­de af­gø­ren­de red­nin­ger mod bå­de Ita­li­en og Bel­gi­en. Isaks­son fik en me­get, me­get flot af­slut­ning på sin in­ter­na­tio­na­le kar­ri­e­re, og jeg tror, at han al­tid vil bli­ve hu­sket som en lands­hold­ske­e­per frem for en klubke­e­per.

Høj­re­ba­ck Jos­hua Kim­mich, Tys­kland

Tys­kland har det sva­ert på ba­ck­po­si­tio­ner­ne, sy­nes jeg. Löw har i de se­ne­ste tur­ne­rin­ger brugt cen­tra­le mid­ter­for­sva­re­re på ba­ck­er­ne. Det var det sam­me med Gu­ar­di­o­la i Bay­ern Mün­chen, som hav­de ska­der på stop­per­plad­ser­ne, hvor bå­de Bo­a­teng og Mar­ti­nez var ude. Kim­mich er egent­lig en midt­stop­per, men han er en all-ro­un­der. Og jeg sy­nes, han var va­el­dig god i den sid­ste kamp mod Nor­dir­land, hvor han spil­le­de høj­re ba­ck. Jeg tror, han kan fort­sa­et­te med at spil­le godt for Tys­kland. Han er en me­get klog spil­ler, som er let­be­net og som og­så kan ta­ge del i det of­fen­si­ve spil.

Mid­ter­for­svar Ga­reth McAu­ley, Nor­dir­land

Nor­dir­land har va­e­ret pres­set me­get bag­ud og kun­ne ha­ve tabt med man­ge mål bå­de mod Po­len og Tys­kland. Hol­det har haft en god ke­e­per i Mi­cha­el McGovern, men McAu­ley er en fan­ta­stisk or­ga­ni­sa­tor i det nor­dir­ske for­svar. Han spil­ler på den go­de, gam­le bri­ti­ske må­de. Han ka­ster sig ned i al­le skud, vin­der al­le si­ne ho­ved­støds­du­el­ler og har va­e­ret en stor le­der for det nor­dir­ske lands­hold. Og så score­de han mod Ukrai­ne på et ho­ved­stød. Han har spil­let en me­get god slut­run­de hidtil.

Ka­mil Glik, Po­len

Han er le­de­ren i for­sva­ret for Po­len. Hol­det luk­ke­de ét ene­ste mål ind i grup­pe­spil­let, og det er Gliks skyld. Han er ik­ke ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler, men han er god til at or­ga­ni­se­re, han er en god le­der­ty­pe og vin­der si­ne du­el­ler. Han har va­e­ret rig­tig god i eget straf­fes­parks­felt og har va­e­ret ret god med bol­den og­så.

Ven­stre ba­ck Ri­car­do Rod­ri­gu­ez, Schweiz

Han har va­e­ret rig­tig god bå­de of­fen­sivt og de­fen­sivt. Jeg sy­nes, han er en spil­ler, der al­tid pra­este­rer på højt ni­veau. Med sig til EM-slut­run­den har han ta­get den sto­re suc­ces fra Bun­des­liga­en hos Wol­fsburg, hvor han la­en­ge har gjort en rig­tig god fi­gur.

De­fen­siv midt­ba­ne N’Go­lo Kanté, Frank­rig

Han har va­e­ret strå­len­de i de to kam­pe, han har va­e­ret med i. Li­ge­som han har va­e­ret på Lei­cesters hold, da det vandt Pre­mi­er Le­ague. Han slår de nem­me af­le­ve­rin­ger og hol­der hol­det sam­men. Men frem for alt spil­ler han bol­den frem ad ba­nen og ik­ke til­ba­ge. Kan man spil­le bol­den frem, spil­ler Kanté bol­den frem ad ba­nen. Han er per­fekt de­fen­sivt, men jeg sy­nes og­så, at han er un­der­vur­de­ret of­fen­sivt. En fan­ta­stisk midt­ba­ne­spil­ler, der da­ek­ker det sto­re rum.

Da­ni­e­le De Ros­si, Ita­li­en

Han har ik­ke spil­let me­get for Ro­ma og har sid­det på ba­en­ken i sto­re de­le af sa­e­so­nen. Han kan na­e­sten ik­ke lø­be la­en­ge­re, men han står i de rig­ti­ge po­si­tio­ner og bru­ger mun­den me­get. Han har va­e­ret over­ra­sken­de god i de to kam­pe, han har spil­let. Han blev spa­ret i den sid­ste kamp mod Ir­land, og det, tror jeg, var, for­di han skal va­e­re klar til kam­pen mod Spa­ni­en. Det har va­e­ret over­ra­sken­de, at han kun­ne hol­de så højt ni­veau.

Of­fen­siv midt­ba­ne Ema­nu­e­le Gi­ac­che­ri­ni, Ita­li­en

Han er en spil­ler, der faldt igen­nem i Pre­mi­er Le­ague og nu spil­ler for Bo­log­na, for­di han ik­ke har va­e­ret god nok i Sun­der­land. Men han spil­ler ak­ku­rat, som tra­e­ne­ren ger­ne vil ha­ve ham til at spil­le. Han er na­e­sten bedst uden bold, hvor han lø­ber i de rig­ti­ge po­si­tio­ner og lø­ber for si­ne hold­kam­me­ra­ter. Og så score­de han et vig­tigt mål mod Bel­gi­en. En spil­ler, der ta­en­ker på hol­det før sig selv. Han spil­ler helt ef­ter land­stra­e­ner An­to­nio Con­tes spil­lestil.

Gyl­fi Si­gurds­son, Island

Han har få­et me­get kri­tik for, at han ik­ke har va­e­ret god nok of­fen­sivt. Jeg sy­nes, han har va­e­ret frem­ra­gen­de, for­di han er en spil­ler, der hol­der lidt på bol­den for Island. Han la­ver sit ar­bej­de hund­re­de pro­cent i Islands zo­ne­spil. Det er me­get nemt for hol­dets stjer­ne­spil­ler at sla­ek­ke lidt på si­ne de­fen­si­ve op­ga­ver, for­di han vil va­e­re me­re på bol­den. Men Si­gurds­son er hund­re­de pro­cent samvit­tig­heds­fuld og ar­bej­der hund­re­de pro­cent for hol­det. Og så har han oven i kø­bet fort­sat over­skud til at la­ve det lil­le ek­stra.

Aa­ron Ram­sey, Wa­les

Han har va­e­ret Wa­les’ bed­ste spil­ler. Jeg sy­nes, han har va­e­ret bed­re end Ga­reth Ba­le. Han har va­e­ret en del ska­det sid­ste år, og det har han og­så va­e­ret i Pre­mi­er Le­ague for Ar­se­nal i år. Men han har vist ka­em­pe fy­sisk over­skud. Han er den spil­ler, der lø­ber bedst, la­engst og mest rig­tigt på Wa­les-hol­det. Han har sco­ret et flot mål, og mod Eng­land var han ba­nens bed­ste, sy­nes jeg. Han har haft et fan­ta­stisk ar­bejds­pensum. Han ar­bej­der me­get uden bol­den og har va­e­ret helt ’out­stan­ding’ for Wa­les.

An­gri­ber Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Portu­gal

På top­pen er der én spil­ler, der skil­ler sig ud. Han har få­et ut­ro­lig me­get kri­tik i de før­ste to run­der, men han er al­tid men­talt sta­erk. Han vil al­tid sco­re mål, han sa­et­ter må­ske sig selv for­an hol­det, men i den po­si­tion han spil­ler, er han guld va­erd. In­gen an­dre spil­le­re har få­et så man­ge slag, som Ro­nal­do har få­et i de før­ste run­der. Al­li­ge­vel fort­sa­et­ter han, op­sø­ger mål­si­tu­a­tio­ner og sco­rer to mål mod Un­garn. Han har holdt Portu­gal in­de i tur­ne­rin­gen. Der er man­ge, der ik­ke kan li­de Ro­nal­do, men han er ga­ran­ti for, at der sker no­get. Han ta­ger an­svar, han vil an­sva­ret, og han vil sco­re mål.

Tra­e­ner Lars La­ger­bäck, Sve­ri­ge (land­stra­e­ner for Island)

Jeg har valgt 10 loy­a­le hold­spil­le­re og én stjer­ne i Ro­nal­do. Og ham kla­rer La­ger­bäck at hånd­te­re, så Ro­nal­do får lidt stør­re fri­hed på hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.