Hi­sto­risk åbent DM

Årets DM på lan­de­vej er me­re åbent end no­gen­sin­de før. Bjar­ne Ri­is’ alt­do­mi­ne­ren­de hold er va­ek, og der­med er det pi­vå­bent, hvem der skal kø­re om tit­len som dan­marks­me­ster

BT - - SPORTEN - Flem­m­ing Brandt | flb@spor­ten.dk

Team Stöl­ting er det sta­er­ke­ste hold, og de må på­ta­ge sig an­sva­ret sam­men med al­le de an­dre prof­fer. Jeg reg­ner med, at de har en el­ler to mand med i fi­na­len Mi­cha­el Skel­de

Ah ja, de go­de gam­le da­ge, hvor Team CSC/Saxo Bank/Tin­koff, el­ler hvad Bjar­ne Ri­is’ hold nu hed det år, kom og tog et so­lidt greb om DM-lø­bet fra start til slut. Der var der styr på sa­ger­ne, og man hav­de som re­gel en god ide, om hvem der skul­le kø­re sej­ren. Men så­dan er det ik­ke la­en­ge­re. Ri­is er - i hvert fald mid­ler­ti­digt - ude af bå­de dansk og in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport, og der er kun to dansk ryt­te­re til­ba­ge på det, der en­gang var hans hold, nem­lig Mi­cha­el Val­gren og Jes­per Han­sen. De kan na­ep­pe dik­te­re ud­vik­lin­gen igen­nem de i alt 202 ki­lo­me­ter på det for­trins­vis fla­de Sydsja­el­land, som DM-fel­tet skal igen­nem i ef­ter­mid­dag.

I ste­det er fa­vo­ri­trol­len spredt ud på en lang ra­ek­ke ryt­te­re, som al­le kan gø­re sig for­håb­nin­ger om at tra­ekk e Dan­ne­brogstri­co­ten over ho­ve­d­et på tor­vet i Vor­ding­borg.

Et en­kelt hold bli­ver på for­hånd ud­pe­get som de sta­er­ke­ste i fel­tet. Ty­ske Team Stöl­ting, der har ta­get over, hvor Cult slap, stil­ler med syv sta­er­ke ryt­te­re, som hver isa­er må til­skri­ves vin­der­chan­cer. De stør­ste mu­lig­he­der må iføl­ge tid­li­ge­re hol­de­jer af Stöl­ting-for­ga­en­ge­ren, Team Cult, Mi­cha­el Skel­de på for­hånd til­skri­ves de un­ge stor­ta­len­ter Mads Pe­der­sen og Ale­xan­der Kamp, der kom­mer med fri­ske sej­re i be­ne­ne fra hen­holds­vis Fy­en Rundt og GP Hor­sens, samt den lidt ae­l­dre Ras­mus Guld­ham­mer, som og­så kan kø­re med om sej­ren.

»Det er det sta­er­ke­ste hold, og de må på­ta­ge sig an­sva­ret sam­men med al­le de an­dre prof­fer. Ru­ten er ik­ke su­per-hård, så det bli­ver dem, der skal sør­ge for at gø­re lø­bet hårdt. Jeg reg­ner med, at de har en el­ler to mand med i fi­na­len,« fast­slår Mi­cha­el Skel­de.

»Vi så og­så på en­kelt­star­ten, at Mi­cha­el Val­gren er i rig­tig god form, og han har nok no­get, som han ger­ne vil be­vi­se ef­ter ik­ke at va­e­re ble­vet ud­ta­get til OL.«

Mi­cha­el Val­gren, der vandt sølv ved tors­da­gens DM i en­kelt­start, har dog ik­ke travlt med at mel­de sig selv op som fa­vo­rit.

»Det er ik­ke en ru­te, der li­ge pas­ser mig, men vi kom­mer jo al­le­sam­men for at vin­de.« Fa­vo­rit som hja­el­pe­ryt­ter Ras­mus Qu­aa­de hav­de sva­ert ved at le­ve op til bå­de si­ne eg­ne og om­ver­dens for­vent­nin­ger på tors­da­gens DM-en­kelt­start. Men han er klar til at of­re si­ne eg­ne am­bi­tio­ner for at få en Stöl­ting-hold­kam­me­rat øverst på po­di­et i af­ten.

»Selv­føl­ge­lig vil jeg helst selv vin­de, men umid­del­bart bli­ver min rol­le, at jeg skal hja­el­pe en af de ryt­te­re på hol­det. Du får mig ik­ke til at si­ge, hvem det er, men det er en, som har op­ført sig så­dan over­for os an­dre, at jeg vil va­e­re glad for at bru­ge mi­ne kra­ef­ter for at kø­re for ham,« sag­de OL-ba­ne­ryt­te­ren kort ef­ter tors­da­gens en­kelt­start. Vil­de duo­er Dan­marks Cyk­le Uni­ons sport­s­chef, Lars Bon­de, pe­ger og­så på Stöl­ting som hol­det, der kom­mer til at do­mi­ne­re. Men der er na­tur­lig­vis og­så an­dre ryt­te­re, som har be­ty­de­ligt fle­re og stør­re re­sul­ta­ter på de­res CV end de un­ge ko­me­ter fra det ty­ske.

»Der er nog­le go­de duo­er til start, hvis jeg kan si­ge det så­dan. Der er Chri­stof­fer Juul-Jen­sen og Magnus Cort fra Ori­ca-hol­det, der er Val­gren og Jes­per Han­sen fra Tin­koff, og så kom­mer det lidt an på, om de an­dre prof-ryt­te­re kan fin­de ud af at ind­gå al­li­an­cer. Det ga­el­der ek­sem­pel­vis Chris An­ker Sø­ren­sen og Mat­ti Bres­chel, som beg­ge kom­mer ale­ne, og det gør Mi­cha­el Mør­køv og Sø­ren Kragh An­der­sen og­så,« si­ger Bon­de.

Han pe­ger på, at det kan en­de som i 2013, hvor DM og­så blev kørt i det sam­me ter­ra­en om­kring Vor­ding­borg.

»Den gang kom fel­tet sam­let til mål, og så vandt Mi­cha­el Mør­køv. Det kan ske igen, selv­om det nok bli­ver sva­ert at hol­de det sam­let,« kon­sta­te­rer Lars Bon­de.

Mi­cha­el Skel­de reg­ner Mør­køv som en mu­lig ny dansk me­ster, hvis lø­bet bli­ver af­gjort i en spurt, men han er ik­ke den ene­ste.

»Ni­co­lai Brø­ch­ner fra Riwal-hol­det er sta­erk i en spurt, og el­lers kan Magnus Cort og Mat­ti Bres­chel kø­re nog­le halv­go­de spur­ter, og Sø­ren Kragh An­der­sen har den fi­nish, der skal til. Men det er i mi­ne øj­ne det mest åb­ne DM i man­ge år.«

• Mat­ti Bres­chel (th) reg­nes som en fa­vo­rit, hvis fel­tet kom­mer sam­let hjem. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.