PENGEMASKIN

Ver­dens ti bedst be­tal­te idra­etskvin­der

BT - - SPORTEN -

STA­ER­KT BRAND 1. Se­re­na Wil­li­ams, USA (ten­nis)

Ind­tje­ning: 28,9 mil­li­o­ner dol­lar (her­af 8,9 mio. i pra­e­mie­pen­ge)

2. Ma­ria Sha­ra­pova, Rusland (ten­nis)

Ind­tje­ning: 21,9 mil­li­o­ner dol­lar (her­af 1,9 mio. i pra­e­mie­pen­ge)

3. Ron­da Rou­sey, USA (ju­do og fri­bryd­ning)

Ind­tje­ning: 14 mil­li­o­ner dol­lar (her­af 10 mio. i kon­trak­ter og bonus­ser)

4. Da­ni­ca Pa­tri­ck, USA (mo­tor­sport)

Ind­tje­ning: 13,9 mil­li­o­ner dol­lar (her­af 7,9 mio. i pra­e­mie­pen­ge)

Han me­ner, at der ik­ke end­nu er grund til at sa­et­te spørgs­måls­tegn ved, hvor­når ind­tje­nings­kur­ven kna­ek­ker, og hen­vi­ser til, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i sin sam­le­de ind­tje­ning på ot­te mio. US-dol­lars kun har tjent en en­kelt mil­li­on på si­ne ak­ti­vi­te­ter på ten­nis­ba­nen. Til sam­men­lig­ning har Ag­nieszka Radwanska, der lig­ger num­mer fem på For­bes-li­sten, af sin sam­le­de ind­tje­ning på 10,2 mio. US-dol­lars ind­kas­se­ret halv­de­len i pra­e­mie­pen­ge.

»Man må jo ro­se Ca­ro­li­ne for, at hun har va­e­ret god til at hol­de sit brand i li­ve gen­nem del­ta­gel­se i ma­ra­ton­løb, ce­le­bri­ty-fe­ster og bo­dy­paint-se­an­cer. Li­ge nu tje­ner hun rig­tig man­ge pen­ge på lan­ge sponsoraf­ta­ler med sports­be­kla­ed­nings­fir­ma­et Adi­das og ket­cher­fa­bri­kan­ten Ba­bo­lat. Men man kan fo­re­stil­le sig, at sponsor­por­te­føl­gen vil aen­dre sig fra sports- til mo­de­bran­chen, når hen­des kar­ri­e­re er slut,« si­ger Si­mon Ba­sti­an­sen. Hol­det sit navnt varmt Sports­ø­ko­no­men Ken­neth Cort­sen fra ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­nen UCN i Aal­borg er enig med Si­mon Ba­sti­an­sen i, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i øje­blik­ket ik­ke ud­nyt­ter sit ind­tje­nings­po­ten­ti­a­le op­ti­malt.

»Hav­de hun vun­det fle­re kam­pe, vil­le hen­des sam­le­de ind­tje­ning ha­ve va­e­ret stør­re. Men de se­ne­ste må­ne­der har hun va­e­ret ska­det. Det har be­ty­det, at hun i en lang pe­ri­o­de har va­e­ret inak­tiv på ten­nis­ba­nen. I ste­det har hun holdt sit navn brand­varmt ved ek­sem­pel­vis at duk­ke op som til­sku­er til For­mel 1-løb i Mo­na­co og sto­re fe­ster i New York,« 5. Ag­nieszka Radwanska, Po­len (ten­nis)

Ind­tje­ning: 10,2 mio. dol­lar (her­af 5,2 mio. i pra­e­mie­pen­ge)

si­ger Ken­neth Cort­sen, der har fulgt den sven­ske gol­f­spil­ler An­ni­ka Sören­stams kar­ri­e­re ta­et.

»Hun stop­pe­de i 2008, men har tak­ket va­e­re sit sto­re navn i sport­skred­se fort­sat med at ha­ve en høj ind­tje­ning. Det kan jeg sag­tens fo­re­stil­le mig, at Ca­ro­li­ne og­så vil gø­re, når hun på et tids­punkt la­eg­ger ket­che­ren på hyl­den. Hun har jo en ap­pel­le­ren­de per­son­lig­hed,« si­ger Ken­neth Cort­sen.

Tho­mas Ba­du­ra, der er di­rek­tør i mar­ke­ting­fir­ma­et SponsorPe­op­le, fo­re­stil­ler sig og­så, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki man­ge år frem i ti­den kan fort­sa­et­te med at kun­ne tje­ne mil­li­o­ner på ten­nis­spor­ten.

»Men spørgs­må­let er, om det har hen­des in­ter­es­se, når og hvis den dag kom­mer, hvor hun stif­ter fa­mi­lie. Så kan det jo ta­en­kes, at hun va­el­ger at pri­o­ri­te­re an­der­le­des, end hun gør i dag. Og hvor stor vil den kom­merci­el­le in­ter­es­se hos sponso­rer­ne så va­e­re,« spør­ger han.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har ved tid­li­ge­re Den re­sul­tat­ma­es­si­ge ned­t­ur har sponso­rer­ne jo og­så be­ma­er­ket, og det vil de na­ep­pe bli­ve ved med at ho­no­re­re med li­ge så øko­no­misk giv­ti­ge kon­trak­ter som nu lej­lig­he­der of­te sagt, at hun vil va­e­re ung mor. Det vil gi­vet­vis og­så ha­ve ind­fly­del­se på hen­des ind­tje­ning, me­ner Pe­ter Ba­sti­an­sen.

»Jeg bli­ver ik­ke over­ra­sket, hvis hun indstil­ler kar­ri­e­ren i lø­bet af det na­e­ste år. Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der er det na­ep­pe sand­syn­ligt, at hun ved na­e­ste For­besop­da­te­ring af idra­etskvin­der­nes år­sind­ta­egt er pla­ce­ret i top 10. Den re­sul­tat­ma­es­si­ge ned­t­ur har sponso­rer­ne og­så be­ma­er­ket, og det vil de na­ep­pe bli­ve ved med at ho­no­re­re med li­ge så øko­no­misk giv­ti­ge kon­trak­ter som nu,« si­ger den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler. Le­ve­rer va­ren Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ek­stra­e­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen, der nu er ten­niskom­men­ta­tor på tv-ka­na­len Eu­rosport, er ue­nig.

»Jeg kan ik­ke se, hvor­for Ca­ro­li­ne ik­ke skul­le fort­sa­et­te to-tre år me­re på WTA Tou­ren,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der er over­be­vist om, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is sto­re ind­ta­eg­ter på ten­nis­spor­ten vil fort­sa­et­te man­ge år frem i ti­den.

»Jeg var tra­e­ner for ki­ne­se­ren Li Na, da hun i sin tid vandt French Open. Ef­ter hun har stop­pet kar­ri­e­ren, har hun fort­sat med at tje­ne mil­li­o­ner af US-dol­lars. Det skyl­des, at hun har et vin­den­de va­e­sen,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der dra­ger en sam­men­lig­ning til Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

»Hun le­ve­rer og­så det, som sponso­rer­ne ger­ne vil ha­ve. Alt­så smil, godt hu­mør og mas­ser af po­si­ti­vi­tet. Det liv, Ca­ro­li­ne får ef­ter kar­ri­e­ren, 6. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, Dan­mark (ten­nis)

Ind­tje­ning: 8,0 mio. dol­lar (her­af 1 mio. i pra­e­mie­pen­ge)

7. Gar­biñe Mu­guruza, Spa­ni­en (ten­nis - bil­le­det)

Ind­tje­ning: 7,6 mio. dol­lar (her­af 4,6 mio. i pra­e­mie­pen­ge)

8. Ana Iva­novic, Ser­bi­en (ten­nis)

Ind­tje­ning: 7,4 mio. dol­lar (her­af 1,9 mio. i pra­e­mie­pen­ge)

9. Vi­cto­ria Aza­renka, Hvi­derusland (ten­nis)

Ind­tje­ning: 6,6 mio. dol­lar (her­af 3,6 mio. i pra­e­mie­pen­ge)

10. Eu­ge­nie Bou­chard, Ca­na­da (ten­nis)

Ind­tje­ning: 6,2 mio. dol­lar (her­af 0,7 mio. i pra­e­mie­pen­ge)

bli­ver fan­ta­stisk. Det er langt fra uta­en­ke­ligt, at hun bli­ver sku­e­spil­ler, tv-va­ert el­ler la­eg­ger navn til sit eget tøj­fir­ma,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der ro­ser Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is for­hen­va­e­ren­de agent Jo­hn To­bi­as til sky­er­ne.

»Sam­men med Pi­o­tr (Woz­ni­a­cki, red.) har Jo­hn To­bi­as fra star­ten af hen­des kar­ri­e­re lagt en pra­e­cis kar­ri­e­re­plan. Der er ae­r­ger­ligt for Ca­ro­li­ne, at Le­gar­de­re Un­li­mi­ted (fransk/ ame­ri­kansk ten­nisa­gent­fir­ma, red.) i fjor valg­te at fy­re ham. Men det er ik­ke mindst hans skyld, at Ca­ro­li­ne er ble­vet en om­van­dren­de pen­ge­ma­ski­ne. Med ham ved sin si­de har Ca­ro­li­ne haft nem­me­re ved at åb­ne dø­re­ne på det sto­re og øko­no­misk at­trak­ti­ve ame­ri­kan­ske mar­ked,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

SØN­DAG 26. JU­NI 2016

Det ame­ri­kan­ske er­hvervs­ma­ga­sin For­bes top 10 over ver­dens bedst be­tal­te idra­etskvin­der (løn, pra­e­mi­er og sponsora­ter)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.