Tryk­ket sti­ger i

BT - - SPORTEN -

TRANSFER at de skri­ver med Car­los Sainz jr., bli­ver Ke­vin Magnus­sens op­ga­ve end­nu me­re ty­de­lig. Så er der ét sa­e­de le­dig til na­e­ste år, som han har mu­lig­he­den for at sik­re sig gen­nem sta­er­ke pra­e­sta­tio­ner. Mis­ser han den, kan han og­så bli­ve den lil­le i det spil,« vur­de­rer Jens Han­sen.

Det er su­ve­ra­ent Re­nault, der af­gør, hvad der skal ske med Magnus­sen. Fransk­ma­en­de­ne har en op­tion på dan­ske­ren, der li­ge nu er på en etårig kon­trakt, og der­for kan han ik­ke fo­re­ta­ge sig no­get, før Re­nault ved, hvad man vil.

Sam­ti­dig skal Ke­vin Magnus­sen hen over som­me­ren le­ve­re en el­ler fle­re op­sigtsva­ek­ken­de pra­e­sta­tio­ner, hvis han vil vi­de sig helt sik­ker.

Jen­sen Han­sen ser dog en klar for­del for Ke­vin Magnus­sen i spil­let om dan­ske­rens For­mel 1-frem­tid.

»Jeg ser det som en ka­em­pe for­del, at han har prø­vet at va­e­re i si­tu­a­tio­nen før hos McLa­ren. Han ved, hvor mas­sivt et pres, han kan bli­ve ud­sat for. Den si­tu­a­tion skal han kun­ne me­stre nu, og det er jeg ik­ke i tvivl om, at han kan,« si­ger han. Re­nault er tvun­get til at hol­de si­ne mu­lig­he­der åb­ne for kø­re­re ude­fra Jens Han­sen, For­mel 1-kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.