’Man må slu­ge sin stolt­hed’

BT - - NYHEDER - Den fy­re­de adm, di­rek­tør A.P. Møl­ler-Ma­ersk Nils Sme­de­gaard An­der­sen vil­le ger­ne ha­ve fort­sat nog­le år end­nu på po­sten Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy | sris@ber­ling­s­ke.dk

A. P. Møl­ler – Ma­er­sks magt­ful­de top­chef Nils Sme­de­gaard An­der­sen, der blev af­ske­di­get tors­dag og af­løst af Ma­ersk Li­nes chef Sø­ren Skou, vil­le ger­ne ha­ve fort­sat som di­rek­tør i det ha­e­der­kro­ne­de dan­ske sel­skab.

Han er over­ra­sket over be­sty­rel­sens be­slut­ning, af­slø­rer han over for Ber­ling­s­ke.

»Men det var be­sty­rel­sens be­slut­ning. Jeg sy­nes, at det kun­ne ha­ve va­e­ret sjovt og spa­en­den­de at fort­sa­et­te lidt la­en­ge­re og va­e­re med i det stra­te­gi­ske ar­bej­de, som skal la­ves. Men al­li­ge­vel pas­ser det mig godt, og så må man slu­ge sin stolt­hed, og la­en­ge­re er den ik­ke,« si­ger den 58-åri­ge Nils Sme­de­gaard An­der­sen til Ber­ling­s­ke.

I in­ter­viewet med Ber­ling­s­ke af­slø­rer han og­så si­ne frem­tids­pla­ner.

»Besty­rel­ses­vej­en er mest na­er­lig­gen­de. Men jeg har be­stemt mig for, at jeg vil ta­ge en god, lang som­mer­fe­rie, ta­le med nog­le men­ne­sker og sø­ge råd og re­flek­te­re over det med min ko­ne. Jeg gla­e­der mig enormt til at kom­me ud at la­ve no­get an­det. Jeg ved ik­ke pra­e­cist, hvad det skal va­e­re. Jeg har to be­sty­rel­ses­po­ster i Dansk Su­per­mar­ked og i Unile­ver (hol­land­sk-bri­tisk fø­de­va­re­gi­gant, red.) Jeg kan for­nem­me på dem, som har rin­get ind­til nu, at der nok skal kom­me fle­re spa­en­den­de mu­lig­he­der,« si­ger Nils Sme­de­gaard An­der­sen til Ber­ling­s­ke.

Hårdt mar­ked

Sme­de­gaard er i sin tid i A.P. Møl­lerMa­ersk isa­er ble­vet kendt for, at sel­ska­ber­ne i olie- og ship­ping kon­cer­nen er ble­vet kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge, men pro­ble­met for Sme­de­gaard har va­e­ret, at con­tai­ner­re­de­ri­et Ma­ersk Li­ne, olie­sel­ska­bet Ma­ersk Oil og de an­dre sel­ska­ber har va­e­ret hårdt ramt af sva­e­re be­tin­gel­ser.

Han har der­for haft bå­de op­tu­re, men og­så mas­ser af ud­for­drin­ger, blandt an­det un­der fi­nanskri­sen og i lan­ge pe­ri­o­der med sva­ge frag­tra­ter for sel­ska­bets re­de­ri­er og gen­nem de se­ne­ste års fald i olie­pri­sen.

Nu gla­e­der han sig – trods alt – til ef­ter 15 år som top­chef først i Carls­berg og si­den i A. P. Møl­ler-Ma­ersk at ta­en­ke på no­get an­det end ar­bej­de.

»Det bli­ver al­drig det sam­me at va­e­re i en an­den virk­som­hed, for Ma­ersk er helt sa­er­lig i Dan­mark. Der har ik­ke va­e­ret en dag i de sid­ste 15 år, hvor jeg ik­ke har ta­enkt på ar­bej­de, først i Carls­berg og si­den i Ma­ersk. Det har va­e­ret en sjov og spa­en­den­de pe­ri­o­de, men der er an­dre sider af li­vet,« si­ger han til Ber­ling­s­ke.

57-åri­ge Nils Sme­de­gaard An­der­sen er blot den fjer­de adm. di­rek­tør for A.P. Møl­ler-Ma­ersk, si­den sel­ska­bet blev stif­tet i 1904. Den før­ste var Ar­nold Pe­ter Møl­ler, som blev ef­ter­fulgt af sin søn, Ma­ersk Mc-Kin­ney Møl­ler. Den tred­je var Jess Sø­de­r­berg, som Sme­de­gaard af­lø­ste i det pre­sti­ge­fyld­te job.

ARKIVFOTO: SØ­REN BIDSTRUP

Nils Sme­de­gaard An­der­sen, en mand uden me­gen tid til fri­tids­in­ter­es­ser, hol­der nu en lang som­mer­fe­rie, hvor han vil se lidt på sin frem­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.