Sy­re-an­greb mod stu­den­ter

Det bra­end­te i an­sig­tet, og jeg kun­ne in­tet se, si­ger 19-åri­ge Mia, der fik sprøjtet sy­re på sig

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen | to­th@bt.dk

I dis­se da­ge kan man se mas­ser af gla­de stu­den­ter, der er ude at luf­te hu­en i py­n­te­de stu­den­ter­vog­ne. Sådan be­gynd­te fre­da­gen og­så for en HF-klas­se fra Her­lev Gym­na­si­um og HF. Men da stu­den­ter­vog­nen ved 15-ti­den kør­te for­bi Husum Sta­tion, aen­dre­de stem­nin­gen sig dra­stisk, da en af pi­ger­ne på vog­nen plud­se­lig brød ud i skrig af smer­te. »Det be­gynd­te plud­se­lig at svi­de helt vildt i beg­ge mi­ne øj­ne, og det bra­end­te i mit an­sigt. Jeg kun­ne ik­ke se no­get, og jeg kun­ne hel­ler ik­ke åb­ne mi­ne øj­ne. Det var me­get slemt og gjor­de rig­tig ondt,« si­ger 19-åri­ge Mia til BT.

Den nyud­kla­ek­ke­de stu­dent re­gi­stre­re­de ik­ke, hvad der var sket for­ud for den vold­som­me smer­te. Men det gjor­de hen­des 19-åri­ge klas­se­kam­me­rat Julie, der forta­el­ler:

»Jeg lag­de ma­er­ke til en mørk bil, som kør­te for­bi vo­res stu­den­ter­vogn med no­get, der lig­ne­de en vand­pi­stol, ud ad vin­du­et. Der blev

Jeg kan ik­ke for­stå, hvor­for no­gen kan fin­de på at sprøjte sådan no­get ef­ter os og øde­la­eg­ge vo­res dag

sprøjtet va­e­ske mod vo­res vogn, og plud­se­lig kun­ne jeg hø­re Mia rå­be op og skri­ge.«

Julie, og de an­dre pi­ger, som BT har talt med, øn­sker ik­ke at få de­res ful­de navn med i ar­tik­len. BT er be­kendt med pi­ger­nes ef­ter­nav­ne.

Bra­en­den­de smer­te Til­ba­ge i stu­den­ter­vog­nen ved Husum Sta­tion var Mia i stor smer­te og kun­ne in­tet se. Hen­des ve­nin­de Lou­i­se for­søg­te at få hen­de til at åb­ne øj­ne­ne, men smer­ter­ne var for sto­re for Mia. Midt i hja­el­pen be­gynd­te Lou­i­se og­så at ma­er­ke en bra­en­den­de smer­te.

»Det gjor­de sinds­sygt ondt i mit ene øje, og jeg blev rød i an­sig­tet, på bry­stet og på ar­me­ne. Det sved i hu­den og føl­tes som, hvis man bli­ver ved med at kla­ske på sol­bra­endt rød hud,« si­ger 19-åri­ge Lou­i­se.

Mens de to pi­ger ka­em­pe­de med vold­som­me smer­ter, for­søg­te klas­se­kam­me­ra­ter­ne at hja­el­pe, for­kla­rer Julie.

»De var helt rø­de i ho­ve­d­et og på hal­sen, og så hav­de de or­an­ge-gu­le plet­ter på tø­jet fra va­e­sken. Vi skynd­te os for­bi en kiosk for at kø­be no­get ma­elk, som vi kun­ne ha­el­de på Mia og Lou­i­se,« si­ger Julie til BT.

Den kol­de ma­elk tog top­pen af smer­ten hos de to pi­ger, så la­en­ge den kon­stant blev ha­eldt på de ram­te om­rå­der. Men lin­drin­gen var kortva­rig, og smer­ten vend­te til­ba­ge kort ef­ter.

To ti­mers skyl­ning Det var ty­de­ligt for al­le, at Lou­i­se og Mia skul­le på ska­destu­en. Sam­men tog de to pi­ger S-to­get til Her­lev Sta­tion, hvor­fra Lou­i­ses mor kør­te dem til Her­lev Ho­spi­tal.

På aku­taf­de­lin­gen blev der må­lt PH-va­er­di af de to pi­gers øj­ne. Selv­om man på Her­lev Ho­spi­tal ik­ke kun­ne pra­e­ci­se­re, hvil­ken va­e­ske pi­ger­ne var ble­vet an­gre­bet med, kun­ne det kon­sta­te­res, at den in­de­holdt en form for sy­re. Mia og Lou­i­se måt­te der­for i knap to ti­mer sid­de ned og bli­ve skyl­let på de ram­te om­rå­der, ind­til smer­ten blev min­dre.

I går hav­de Mia og Lou­i­se det ef­ter om stae n dig he­der­ne godt, og smer­ter­ne er va­ek. Men beg­ge har få­et rid­ser på horn­hin­den i øj­ne­ne – Mia i beg­ge øj­ne og Lou­i­se på det ene øje. En ud­le­ve­ret cre­me skul­le dog for­hin­dre be­ta­en­del­se i for­bin­del­se med ska­den, for­kla­rer Mia.

Sy­re­an­gre­bet er ble­vet meldt til Kø­ben­havns Po­li­ti, og beg­ge pi­ger har va­e­ret til af­hø­ring. Det be­kra­ef­ter vagt­chef hos Kø­ben­havns Po­li­ti Hen­rik Stormer over­for BT:

»De to pi­ger har la­vet en volds­an­mel­del­se lør­dag, og på man­dag lan­der sa­gen på en ef­ter­for­skers bord. Her­fra vil vi ta­ge en snak med de an­dre klas­se­kam­me­ra­ter for at hø­re, om de har set no­get kon­kret, vi kan gå videre med. Det kan va­e­re en sva­er sag at lø­se, men den får ab­so­lut ik­ke lov til at dø,« si­ger han.

Mens Mia og Lou­i­se var va­ek fra klas­se­kam­me­ra­ter­ne fre­dag ef­ter­mid­dag, var stem­nin­gen fal­det ge­val­digt, og al­le var be­rørt af ha­en­del­sen, da de to pi­ger vend­te til­ba­ge tre-fi­re ti­mer ef­ter an­gre­bet. Hel­dig­vis blev fest­hu­mø­ret fun­det frem se­ne­re på af­te­nen, men Mia er vred oven­på fre­da­gens cho­ke­ren­de op­le­vel­se.

»Jeg kan ik­ke for­stå, hvor­for no­gen kan fin­de på at sprøjte sådan no­get ef­ter os og øde­la­eg­ge vo­res dag. De må vir­ke­lig ha­ve ondt i rø­ven over, at vi er ude og fejre, at vi en­de­lig er ble­vet stu­den­ter.«

Julie, 19-årig stu­dent

Sådan så stu­den­ter­vog­nen ud fre­dag, in­den der blev ka­stet sy­re mod stu­den­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.