Dor­te var døds­dømt...

BT - - NYHEDER -

Frem­ti­dens håb. La­e­ger­ne la­eg­ger ik­ke skjul på de­res be­gej­string, når de ta­ler om den nye kra­eft­be­hand­ling: Im­mun­te­ra­pi. Og der er god grund til at va­e­re po­si­tiv. Ad­skil­li­ge stu­di­er vi­ser, at im­mun­te­ra­pi kan øge le­ve­ti­den for al­vor­ligt sy­ge kra­eft­pa­tien­ter – og i nog­le til­fa­el­de har me­to­den end­da vist sig og­så helt at kun­ne hel­bre­de kra­ef­ten.

Der­for er im­mun­te­ra­pi en be­hand­ling, der op­ta­ger for­ske­re ver­den over, og når de før­en­de eks­per­ter in­den for kra­eft­be­hand­ling mø­des til di­ver­se kon­gres­ser, er det i øje­blik­ket im­mun­te­ra­pi, der står hø­jest på dags­or­de­nen.

I Dan­mark er im­mun­te­ra­pi på få må­ne­der gå­et fra at va­e­re en be­hand­lings­form, der kun blev be­nyt­tet til mo­der­ma­er­ke­kra­eft, til nu og­så at va­e­re god­kendt til be­hand­ling af bå­de lun­ge-, ny­re- og knog­le­marvs­kra­eft.

Og det stop­per ik­ke her. For­ske­re for­sø­ger he­le ti­den at ud­vik­le nye be­hand­lings­for­mer in­den for im­mun­te­ra­pi. Iføl­ge Hen­rik Sch­midt, der er over­la­e­ge på on­ko­lo­gisk af­de­ling på Aar­hus Uni­ver­si­tet og har be­ska­ef­ti­get sig med im­mun­te­ra­pi i me­re end ti år, vil im­mun­te­ra­pi i den na­er­me­ste frem­tid bli­ve god­kendt til at be­hand­le end­nu fle­re kra­eft­ty­per end i dag. Re­vo­lu­tio­ne­ren­de »Vi stra­e­ber ik­ke la­en­ge­re ef­ter at gø­re kra­eft til en kro­nisk syg­dom – vi stra­e­ber ef­ter at hel­bre­de. Og i kam­pen mod kra­eft kan im­mun­te­ra­pi bli­ve re­vo­lu­tio­ne­ren­de,« si­ger Hen­rik Sch­midt og til­fø­jer, at han reg­ner med, at la­e­ger­ne i lø­bet af de na­e­ste år vil kun­ne ku­re­re langt fle­re kra­eft­pa­tien­ter end tid­li­ge­re.

I Dan­mark er kra­eft den hyp­pig­ste dødsår­sag. Hvert år får om­kring 35.000 dan­ske­re kon­sta­te­ret kra­eft, og me­re end 40 pro­cent mi­ster li­vet i lø­bet af de ef­ter­føl­gen­de fem år.

Im­mun­te­ra­pi vir­ker ved at styr­ke krop­pens im­mun­for­svar og dets ev­ne til at gen­ken­de og an­gri­be kra­eft­cel­ler­ne. Des­u­den sva­ek­ker be­hand­lin­gen kra­eft­cel­ler­nes ev­ne til at for­sva­re sig. Bed­re end ke­mo­te­ra­pi En ra­ek­ke stu­di­er har gen­nem åre­ne be­vist, at im­mun­te­ra­pi har en gavn­lig ef­fekt på mo­der­ma­er­ke­kra­eft, der har spredt sig – en kra­eft­ty­pe som er stort set umu­lig at hel­bre­de med ke­mo­te­ra­pi. Et tysk stu­die vi­ser, at 2026 pro­cent af de pa­tien­ter, der blev be­hand­let for spredt mo­der­ma­er­ke­kra­eft med den før­ste god­kend­te form for im­mun­te­ra­pi, er i li­ve 10 år ef­ter, at be­hand­lin­gen blev sat i gang. Og med den ny­e­ste be­hand­ling, hvor to for­mer for im­mun­te­ra­pi kom­bi­ne­res, har for­ske­re må­lt en over­vel­ses­pro­cent på he­le 69 ef­ter to år.

På sam­me må­de vi­ser un­der­sø­gel­ser, at im­mun­te­ra­pi vir­ker på an­dre kra­eft­ty­per. Nye stu­di­er slår blandt an­det fast, at im­mun­te­ra­pi re­du­ce­rer ri­si­ko­en for at dø af me­tast­a­se­ret lun­ge­kra­eft med 27 pro­cent sam­men­lig­net med de pa­tien­ter, som får ke­mo­te­ra­pi.

De man­ge po­si­ti­ve re­sul­ta­ter va­ek­ker stor be­gej­string hos Jens Oluf Bruun Pe­der­sen, som er over­la­e­ge og la­e­ge­fag­lig re­dak­tør i Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se.

»I Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se støt­ter vi selv­føl­ge­lig op om forsk­nin­gen in­den for im­mun­te­ra­pi. Jeg tror, at det på sigt kan bli­ve en mindst li­ge så ud­bredt be­hand­lings­form som ke­mo­te­ra­pi,« si­ger han og til­fø­jer:

»I frem­ti­den be­ty­der det, at vi må­ske kan hel­bre­de nog­le af de kra­eft­ty­per, som i dag be­trag­tes som umu­li­ge at ku­re­re.«

I øje­blik­ket bli­ver im­mun­te­ra­pi te­stet i for­hold til et to­cif­ret an­tal kra­eft­ty­per. Bå­de Jens Oluf Bruun Pe­der­sen og Hen­rik Sch­midt for­ven­ter, at be­hand­lin­gen vil bli­ve god­kendt til fle­re kra­eft­ty­per i Dan­mark i lø­bet af de na­e­ste år. SÅDAN VIR­KER IM­MUN­TE­RA­PI Nor­malt Im­mun­te­ra­pi kan fo­re­gå på for­skel­li­ge må­der. Fa­el­les for be­hand­lin­ger­ne er, at de al­le gri­ber ind i de nor­ma­le im­mun­me­ka­nis­mer. Den mest al­min­de­li­ge be­hand­ling fo­re­går ved, at la­e­gen gi­ver en ind­sprøjt­ning med an­ti­stof­fer, som en­ten ak­ti­ve­rer im­mun­for­sva­ret el­ler ha­em­mer kra­eft­cel­ler­nes ev­ne til at for­sva­re sig. I an­dre til­fa­el­de ta­ger man inak­ti­ve im­mun­cel­ler ud af pa­tien­ten, ak­ti­ve­rer dem og sprøjter dem ind i krop­pen igen. KRAEFTFRI

har im­mun­for­sva­ret sva­ert ved at be­ka­em­pe kra­eft­cel­ler, for­di cel­ler­ne er dyg­ti­ge til at ud­vik­le me­ka­nis­mer, der kan be­skyt­te dem imod an­greb. Ved at bru­ge im­mun­te­ra­pi kan man ak­ti­ve­re im­mun­sy­ste­met, så det an­gri­ber kra­eft­cel­ler­ne, li­ge­som det vil­le gø­re, hvis der var ta­le om en nor­mal in­fek­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.