Di­a­e­ter kan ska­de børns syn på mad

BT - - NYHEDER -

MODEKOST Når vel­me­nen­de fora­el­dre sa­et­ter de­res børn på di­a­e­ter, hvor sa­er­li­ge in­gre­di­en­ser som lak­to­se el­ler glu­ten ude­luk­kes fra ko­sten, kan de va­e­re skyld i, at bør­ne­ne får et us­undt for­hold til mad og i va­er­ste til­fa­el­de en­de med at få en spi­se­for­styr­rel­se. Sådan ly­der det fra fle­re be­kym­re­de eks­per­ter, som sy­nes, at fa­eno­me­net er et stort pro­blem.

»Jeg er be­kym­ret over, at den her for­buds­hold­ning kan gø­re, at børn kan ud­vik­le for­skel­li­ge pro­ble­mer med ik­ke at vil­le spi­se for­skel­li­ge fø­de­va­rer og må­ske ud­vik­le en sna­ert af anorek­si,« si­ger Pre­ben Vester­gaard Han­sen, man­ge­årig un­der­vi­ser på er­na­e­rings- og sund­heds­ud­dan­nel­sen på Pro­fes­sions­højsko­len Me­tro­pol.

På sam­me linje lig­ger ge­ne­ral­se­kre­ta­er i Lands­for­e­nin­gen mod spi­se­for­styr­rel­ser og selvska­de (LMS) Ste­en An­der­sen Ledsa­ger, som hø­rer fra pa­e­da­go­ger i bør­ne­ha­ver­ne, at et barn plud­se­lig ik­ke vil spi­se spe­gepøl­se, for­di de har hørt der­hjem­me, at det er us­undt. Kan gi­ve spi­se­for­styr­rel­ser »Den her fo­kus på mad gør, at bør­ne­ne spe­ku­le­rer for me­get på, hvad de spi­ser,« ly­der det fra ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren.

»Børns spi­se­møn­stre er, at de ik­ke al­tid spi­ser det, der bli­ver sat for­an dem, for­di de ik­ke kan li­de det. Men hvis det så oven i kø­bet bli­ver så ind­vik­let, at der er ting, de ik­ke må spi­se, selv om de godt kan li­de dem, så be­gyn­der de at ta­en­ke på, hvad der er rig­tigt og for­kert i alt det, de ind­ta­ger,« ud­dy­ber han.

Det kan iføl­ge Ste­en An­der­sen Ledsa­ger fø­re til, at bør­ne­ne ud­vik­ler et us­undt for­hold til mad, som kan ud­vik­le sig til en spi­se­for­styr­rel­se se­ne­re hen. Hver dyr­ker sin re­li­gion Iføl­ge Jyl­lands-Po­sten be­ret­ter fle­re bør­ne­la­e­ger på lan­dets ho­spi­ta­ler i sti­gen­de grad om børn, som er på Mad­py­ra­mi­den blev lan­ce­ret af FDB i 1976, og ef­ter små til­fø­jel­ser og ju­ste­rin­ger i de ef­ter­føl­gen­de år blev den aen­dret me­re ra­di­kalt i 2011, hvor fle­re af in­gre­di­en­ser­ne i py­ra­mi­den blev flyt­tet rundt. glu­ten- og lak­to­se­fri di­a­e­ter el­ler At­kins-ku­ren, hvor man skal ha­ve et mini­mum af kul­hy­dra­ter.

Iføl­ge Pre­ben Vester­gaard Han­sen er det kun få pro­cent af be­folk­nin­gen, der har et de­ci­de­ret lak­to­se­pro­blem, og kun cir­ka en halv pro­cent er glu­te­nal­ler­gi­ke­re. Der­for gi­ver det i hans ører in­gen me­ning, at al­le plud­se­lig skal und­gå glu­ten og lak­to­se i ko­sten.

»Det har in­gen gang på jord. Sund­hed er ble­vet et hel­ligt tem­pel, hvor vi dyr­ker vo­res egen re­li­gion. Vi ta­ler om mad­re­li­gio­ner. Vi har vo­res eg­ne idéer og lyt­ter ik­ke til fag­folk,« si­ger Den her fo­kus på mad gør, at bør­ne­ne spe­ku­le­rer for me­get på, hvad de spi­ser han. Li­ge­le­des po­in­te­r­er An­ders Beich, for­mand for Dansk Sel­skab for Al­men Me­di­cin, at fora­el­dre­nes om­sorg kan ha­ve den mod­sat­te virk­ning.

»Hvis børn me­get tid­ligt be­gyn­der at fo­ku­se­re alt for me­get på mad, så bli­ver det et en­si­digt fo­kus på sund­hed, og det er jo ik­ke me­nin­gen, at børn skal gå rundt og be­kym­re sig om, hvor­vidt de er sun­de,« si­ger han.

Han mø­der fora­el­dre og de­res børn i sin la­e­ge­prak­sis i Kø­ben­havn til de år­li­ge bør­ne­un­der­sø­gel­ser, hvor fora­el­dre­ne of­te gi­ver ud­tryk for usik­ker­hed om, hvad bør­ne­ne må ind­ta­ge.

»Jeg si­ger til fora­el­dre­ne, at det er sva­ert af fin­de en sund­heds­vi­den­ska­be­lig be­grun­del­se for de be­kym­rin­ger, som de har. Der fin­des jo men­ne­sker, der ik­ke kan tå­le glu­ten, men det er me­get få men­ne­sker, der har de pro­ble­mer. Fora­el­dre­ne har sva­ert ved at skel­ne mel­lem, hvad vi­den er, og hvad te­o­ri­er og idéer er,« ly­der det fra An­ders Beich.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.