Ja, stu­die skal helst af­spej­le job­mu­lig­he­der Nej, sel­ve stu­di­et skal sa­et­tes me­re i fo­kus

BT - - DEBAT -

METTE FJORD SØRENSEN

ef­ter stu­di­et skal ve­je li­ge så me­get som ly­sten. Det skal ik­ke kun va­e­re job­bet ef­ter­føl­gen­de, der skal va­e­re 100 pct. af­gø­ren­de, men det skal spil­le en stor rol­le.

UDSIGTEN TIL JOB

år­sa­ger til, at det er vig­tigt at ta­ge job­mu­lig­he­der­ne med i stu­di­e­val­get. I for­hold til det sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske per­spek­tiv er det et s pørg smål om, at det er en in­ve­ste­ring, sam­fun­det la­ver i et ungt men­ne­ske. Vi bru­ger man­ge pen­ge på ud­dan­nel­se. Det er en god ting, for det er med til at sik­re kva­li­fi­ce­re­de me­d­ar­bej­de­re til al­le dan­ske virk­som­he­der og den of­fent­li­ge sek­tor. Der­for er det og­så vig­tigt, at de ud­dan­nel­ser, de un­ge ta­ger, er dem, der bli­ver ef­ter­s­purgt på ar­bejds­mar­ke­det nu og se­ne­re hen. Den an­den ting er den me­re in­di­vi­du­el­le år­sag. Når man f.eks. har ta­get en uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se og brugt fem år af sit liv på det, så er det ae­r­ger­ligt al­drig at få lov at be­ska­ef­ti­ge sig med det, man har ud­dan­net sig som el­ler gå le­dig i rig­tig lang tid. Der er jo nog­le ud­dan­nel­ser, hvor der har va­e­ret en rig­tig stor le­dig­hed.

DER ER TO

at se på, hvil­ke job­mu­lig­he­der ud­dan­nel­ser­ne åb­ner op for. Of­te åb­ner en ud­dan­nel­se for man­ge for­skel­li­ge slags job. Vi er så pri­vil­e­ge­re­de i Dan­mark, at vi bå­de har en skat­te­fi­nan­si­e­ret ud­dan­nel­se og SU. Der­for bli­ver der og­så nødt til at va­e­re nog­le krav om, at den in­ve­ste­ring, vi al­le la­eg­ger i et ungt men­ne­ske, kom­mer til­ba­ge igen.

DET ER VIG­TIGT

YASMIN DAVALI

vir­ke­lig­he­den, at det er lidt at ta­le ned til de stu­de­ren­de, når man prø­ver at gø­re valg af stu­die til et spørgs­mål, som kun hand­ler om job­mu­lig­he­der - og ik­ke et spørgs­mål om et helt liv, et ud­dan­nel­ses­valg og et stu­die. Der er en ret stor ten­dens til at gø­re valg af stu­die til no­get, der fak­tisk ik­ke hand­ler om stu­die, men som hand­ler om, hvad der skal ske ef­ter stu­di­et. Der dis­ku­te­res f.eks. ik­ke, at man som stu­de­ren­de kom­mer til at bru­ge må­ske fem år el­ler me­re på det­te stu­die, og at man skal be­ska­ef­ti­ge sig med det, man la­e­ser, ret in­ten­sivt i de år, man stu­de­rer.

JEG SY­NES I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.