’ ’

BT - - DEBAT -

Det er en in­ve­ste­ring sam­fun­det la­ver i et ung men­ne­ske stu­die er ek­stremt

kom­plekst, og der er man­ge fak­to­rer, der spil­ler ind. En af de fak­to­rer er, hvad man skal la­ve re­sten af sit liv. Om man kom­mer til at få et job, man sy­nes er spa­en­den­de, og som man har lyst til at be­ska­ef­ti­ge sig med. Men det ta­el­ler og­så, hvad det er for et stu­die og fag­om­rå­de, og hvor­dan man ar­bej­der på stu­di­et. Hvis man ik­ke for­hol­der sig til, at man skal igen­nem stu­di­et og og­så ha­ve det fedt, så kan jeg be­stemt be­kym­re mig om, at det øger fra­fal­det.

DET AT VAELGE

jeg ik­ke på pra­e­mis­sen om, at de stu­de­ren­de ik­ke over­ve­jer job­mu­lig­he­der ef­ter endt stu­die al­le­re­de nu. Jeg tror, un­ge er så for­nuf­ti­ge og re­flek­te­re­de over, hvad de skal bru­ge de­res liv på, at de godt ved, det ik­ke hand­ler om en en­kelt fak­tor, man skal se på. Det er en hel­heds­vur­de­ring, hvor det man skal la­ve re­sten af ens liv og ef­ter endt stu­die selv­føl­ge­lig er en del af det.

I VIR­KE­LIG­HE­DEN TROR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.