Fem sce­na­ri­er for­an Løk­ke

BT - - DEBAT -

Dansk Fol­ke­par­ti har bå­de magt og agt til at smi­de en bom­be i den dan­ske EUpo­li­tik. Fo­re­lø­big af­ven­ter de en bri­tisk løs­ning. Men selv om EU­sy­ste­met ger­ne ser en hur­tig bri­tisk exit, kom­mer det i re­a­li­te­ten til at tra­ek­ke ud. Først skal der fin­des en ny bri­tisk pre­mi­er­mi­ni­ster. Bag­ef­ter skal man fil­tre sy­ste­mer ud, som er så sam­men­fil­tre­de som tyg­ge­gum­mi i en fi­re­årig pi­ges hår. Der­med ram­ler det li­ge ned midt i en dansk fol­ke­tings­valg­kamp – el­ler op­tak­ten til én.

DF kan tra­e­de ind i re­ge­rin­gen og de­fi­ne­re po­li­tik­ken ’li­ge­va­er­digt’

I MELLEMTIDEN KAN EU-spørgs­må­let na­ep­pe put­tes ret langt va­ek. Dan­mark mang­ler sta­dig en løs­ning oven på fol­ke­af­stem­nin­gen 3. de­cem­ber. Og her stø­der Dan­mark må­ske ind i et ven­ligt stemt EU, må­ske et bi­stert stemt EU. Uan­set hvad, har Løk­ke sam­me ud­for­dring som en kom­men­de bri­tisk pre­mi­er­mi­ni­ster: Skep­ti­ker­ne har sendt man­ge, me­get for­skel­li­ge sig­na­ler. Hvor­dan skal man sam­le og om­sa­et­te dem? Det er sva­ert at le­ve­re en suc­ces, når der er ue­nig­hed om, hvor­dan en sejr ser ud. GROFT SAGT KAN man teg­ne fem sce­na­ri­er for, hvor­dan stats­mi­ni­ste­ren kan gri­be op­ga­ven an: LØK­KE – SOM jo ik­ke vil va­e­re stats­mi­ni­ster for en­hver pris – kan sa­et­te fo­den ned over for DF og for­sva­re til­hørs­for­hol­det til EU. Det vil sik­re hans ef­ter­ma­e­le i det bor­ger­ligt li­be­ra­le Dan­mark, men han ri­si­ke­rer at ta­be re­ge­rings­mag­ten. Alt­så en slags po­li­tisk mar­tyr­død. AN­DET SCENARIE ER, at DF får EUpo­li­tik­ken som en po­li­tisk in­drøm­mel­se for til gen­ga­eld at ac­cep­te­re skat­te­let­tel­ser i ef­ter­å­ret. El­ler DF kan tra­e­de ind i re­ge­rin­gen og de­fi­ne­re po­li­tik­ken ’li­ge­va­er­digt’. Det var jo ét af Thu­le­sen Da­hls to krav for at gå i re­ge­ring, som han pra­e­sen­te­re­de på fol­ke­mø­det i år. Det vil sik­re Løk­ke mag­ten, va­e­re en imø­de­kom­mel­se af skep­ti­ker­ne, men og­så et – i nog­les øj­ne util­gi­ve­ligt – ud­salg af ar­ve­søl­vet. TRED­JE SCENARIE ER på den in­ter­na­tio­na­le ba­ne, hvor Løk­ke kan for­sø­ge at bli­ve en driv­kraft for en re­form­pro­ces i EU. Det er na­ep­pe sand­syn­ligt, at de op­rin­de­li­ge kulog stå­lu­ni­ons­lan­de vil til­la­de det, men han kom­mer trods alt fra det land, der er den po­ten­ti­elt na­e­ste do­mi­no­brik, som kan fal­de – i hvert fald iføl­ge Ukip-le­de­ren Ni­gel Fa­ra­ge. FJER­DE SCENARIE ER, at Løk­ke kan vaelge at sa­et­te sig i spid­sen for at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for et nyt nor­disk in­dre mar­ked, som sam­ti­dig kun­ne bli­ve en exit-stra­te­gi for ham selv. FEMTE SCENARIE ER, at Løk­ke ba­lan­ce­rer al­le hen­syn og kla­rer sig igen­nem så godt som mu­ligt. Ha­en­dervri­den­de i EU over, at han bli­ver ved med at va­e­re be­sva­er­lig og ha­en­dervri­den­de i Dan­mark over, at han ik­ke vil va­e­re i stand til at le­ve­re mar­kan­te for­an­drin­ger i Dan­marks for­hold til EU. SAM­TI­DIG HAR DF igen få­et lagt luft til S og V i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken via EU-po­li­tik­ken. Og det tvin­ger bå­de Løk­ke og Mette Fre­de­rik­sen ud på en po­li­tisk li­nedans, som na­e­sten kun kan tra­ek­ke dem i en me­re EU-skep­tisk ret­ning. DF vin­der uan­set hvad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.