Bre­xit gi­ver dig me­re fe­rie for di­ne pen­ge

BT - - NYHEDER -

BILLIG FE­RIE Har du end­nu ik­ke fun­det ud af, hvor ud­lands­rej­sen skal gå hen i som­mer, så er Eng­land det op­lag­te rej­se­mål. I hvert fald hvis man bru­ger pen­ge­pun­gen som må­le­stok. Det er fle­re år si­den, det har va­e­ret så bil­ligt for en dan­sker at hol­de fe­rie i Eng­land. Men ef­ter Bre­xit i tors­dags er Eng­land fak­tisk det land, som det for en dan­sker bedst kan be­ta­le sig at hol­de som­mer­fe­ri­en i. For pun­det er fal­det så me­get, at den dan­ske kro­ne er ble­vet styr­ket. Og der­for får dan­sker­ne me­re for pen­ge­ne, hvis de va­el­ger at shop­pe i Eng­land. Det forta­el­ler Ole Sto­by, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør hos Tra­vel­mar­ket.dk.

»Pun­det er al­le­re­de fal­det seks­syv pro­cent, Så man får me­re for pen­ge­ne. Sam­ti­dig kan he­le si­tu­a­tio­nen med Bre­xit gø­re, at man der­ov­re må­ske be­gyn­der at re­gu­le­re pri­ser­ne for at gø­re dem me­re at­trak­ti­ve og der­med tra­ek­ke fle­re til lan­det for at ska­be no­get sta­bi­li­tet og styr­ke øko­no­mi­en. He­le den co­ck­tail bli­ver in­ter­es­sant for de dan­ske for­bru­ge­re,« spår Ole Stou­by. Alt bli­ver bil­li­ge­re Det er i for­vej­en bil­ligt at rej­se med fly til Eng­land i som­mer­ti­den, for­di der er så man­ge fly­sel­ska­ber, som ka­em­per om kun­der­ne. Der­for kan man her i høj­som­me­ren kø­be en re­tur­bil­let til Lon­don for 250-300 kro­ner med lav­pris­sel­ska­ber­ne. Men det er ik­ke kun fly­bil­let­ter­ne, som man kan få for små pen­ge. Sel­ve fe­ri­e­op­hol­det bli­ver og­så be­ty­de­ligt bil­li­ge­re end før Bre­xit.

»Fra den ene dag til den an­den har man få­et en bil­li­ge­re fe­rie, hvis man har ta­enkt sig at ta­ge af sted nu. Det be­gyn­der med, at man kan kom­me så bil­ligt der­over, og man kan til­med le­ve bil­ligt med mad, drik­ke, shop­ping, ho­tel­ler og over­nat­ning. For når det hand­ler om over­nat­ning, bli­ver det re­gu­le­ret, for det er og­så sty­ret af pun­det, så man får me­re for pen­ge­ne, uan­set om det er ho­tel­ler, lej­lig­he­der el­ler airb­nb, man bor på,« me­ner Ole Stou­by.

»Hvis man ik­ke skal syd­på til en tra­di­tio­nel ba­de­fe­rie, er det helt op­lagt at ta­ge til Eng­land, for­di det er en op­ti­mal si­tu­a­tion, hvor man får me­re for pen­ge­ne. Og det bli­ver sik­kert kun me­re at­trak­tivt, som uger­ne går,« spår Ole Stou­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.