Ja­nu­ar 2000:

BT - - SUMMER -

Ef­ter at ha­ve brugt 12 år på at stu­de­re og ar­bej­de i ud­lan­det, pri­ma­ert i Tyskland og me­re kortva­rigt i Ca­na­da, be­slut­ter Mo­ha­medou Ould Sla­hi sig for at ven­de til­ba­ge til sit hjem­land, Mau­re­ta­ni­en. Un­der­vejs bli­ver han i to om­gan­ge til­ba­ge­holdt på for­an­led­ning af USA – først af det se­ne­ga­le­si­ske po­li­ti og si­den af de mau­re­tan­ske myn­dig­he­der – og ud­s­purgt af ame­ri­kan­ske FBI-agen­ter om­kring den plan­lag­te bomb­ning af Los An­ge­les In­ter­na­tio­nal Air­port i for­bin­del­se med det så­kald­te ’mil­len­ni­um-kom­plot’. yn­dig­he­der­ne kon­klu­de­rer, at der ik­ke er grund til at tro, at han har va­e­ret in­vol­ve­ret i kom­plot­tet, og løsla­der ham den 19. februar 2000.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.