2003-2004:

BT - - SUMMER -

For­hørs­le­de­re fra det ame­ri­kan­ske mi­li­ta­er un­der­ka­ster Mo­ha­medou en ’sa­er­lig af­hø­rings­plan’, som for­svars­mi­ni­ster Do­nald Rums­feld er­son­ligt har god­kendt. Tor­tu­ren af Mo­ha­medou om­fat­ter fle­re må­ne­ders ek­strem iso­la­tion; en lang li­ste af fy­si­ske, psy­ki­ske og seksu­el­le yd­my­gel­ser; død­strus­ler; trus­ler mod hans fa­mi­lie; og en fin­ge­ret kid­nap­ning og over­flyt­ning til et an­det fa­engsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.