Dan­sker­ne er mest til

BT - - NYHE­DER -

Erik Mer­lung var enig og kon­sta­te­re­de, at de ene­ste, der har gavn af den nu­va­e­ren­de til­stand, er kri­mi­nel­le, der tje­ner styr­ten­de på ulov­ligt salg af hash.

Tid­li­ge­re chef­po­li­ti­in­spek­tør i Kø­ben­havn Per Lar­sen fo­re­slår li­ge­frem et over­vå­get for­søg med salg af hash, hvor ind­ta­eg­ter­ne går til sta­ten, så de kan bru­ges til for ek­sem­pel pra­e­ven­ti­ve for­an­stalt­nin­ger og af­vaen­ning af folk med has­hp­sy­ko­ser.

Syns­punk­ter af den ka­rak­ter får og­så over­va­el­den­de op­bak­ning i Gal­lup-un­der­sø­gel­sen. He­le 88 pro­cent me­ner så­le­des, at me­di­cinsk can­na­bis bør va­e­re lov­ligt til smerte­lin­dring for blandt an­det kra­eft­pa­tien­ter og an­dre sta­er­kt smer­te­pla­ge­de pa­tien­ter.

I for­la­en­gel­se af det spørgs­mål er der og­så 72 pro­cent, som er­kla­e­rer sig eni­ge el­ler over­ve­jen­de eni­ge i, at vi bør ind­fø­re stats­kon­trol­le­ret salg af can­na­bis i Dan­mark.

Blandt me­d­ar­bej­de­re, der ar­bej­der med at be­hand­le un­ge med et ska­de­ligt for­brug af rus­mid­ler, pe­ges der bå­de på ge­vin­ster og ri­si­ci ved at le­ga­li­se­re hash. Ri­si­ko for af­ha­en­gig­hed Iføl­ge le­de­ren af Stof­rå­d­giv­nin­gen i Kø­ben­havn Tri­ne Ry vil­le det va­e­re en hja­elp for de un­ge, der kom­mer her, hvis de ik­ke og­så var kri­mi­nel­le, for­di de hav­de et stof­pro­blem. De un­ge er af­ha­en­gi­ge af at få can­na­bis hver dag, da de el­lers vil få psy­ki­ske og fy­si­ske ab­sti­nen­ser. Det er of­te en grup­pe af un­ge, som ik­ke har job el­ler er i gang med en ud­dan­nel­se.

»Såfremt can­na­bis­sen blev solgt fra stats­kon­trol­le­re­de ste­der, vil­le det va­e­re mu­ligt at kom­me i kon­takt med un­ge, der har pro­ble­mer med stof­fer, og som i dag kun har kon­takt med en pus­her. Det vil alt­så gi­ve os mu­lig­hed for at kom­me i kon­takt med og hja­el­pe fle­re end i dag,« si­ger Tri­ne Ry.

Men hun pe­ger og­så på, at til­ga­en­ge­lig­hed har be­tyd­ning for, hvor stort et for­brug er. Jo fle­re der bru­ger et rus­mid­del, de­sto fle­re vil kun­ne ud­vik­le af­ha­en­gig­hed.

»Der­for er be­kym­rin­gen i for­hold til le­ga­li­se­ring, at fle­re vil prø­ve at ry­ge can­na­bis, og at fle­re så­le­des vil ud­vik­le en af­ha­en­gig­hed af stof­fet,« si­ger Tri­ne Ry.

Dan­sker­nes hold­ning til en le­ga­li­se­ring flug­ter og­så med kur­sen i sta­digt fle­re eu­ro­pa­ei­ske lan­de, hvor der ta­ges skridt til at lem­pe hånd­ha­e­vel­sen af has­h­lov­giv­nin­gen, så det ik­ke la­en­ge­re ud­lø­ser fa­engsel, hvis man om­gås stof­fet i mo­de­ra­te ma­eng­der. I nog­le lan­de ser man og­så gen­nem fin­gre med be­sid­del­se af små ma­eng­der hår­de stof­fer. In­gen pla­ner om fri hash I re­ge­rin­gen er der dog in­gen pla­ner om at kom­me dan­sker­ne i mø­de på det­te felt.

»Jeg går ik­ke ind for fri hash, og det aen­drer Gal­lup-tal­le­ne ik­ke på. Det er mu­ligt, at nog­le ting vil­le bli­ve let­te­re, hvis vi gav los, men jeg fryg­ter, at fri hash vil fø­re til, at fle­re vil ud­vik­le et mis­brug. Og jeg er navn­lig be­kym­ret for de un­ge,« si­ger sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V).

Hun så fak­tisk hel­le­re, at man fik fore­byg­get, at de un­ge be­gyn­der at ry­ge, og »det ga­el­der uan­set, om det er hash el­ler ci­ga­ret­ter«.

An­der­le­des for­hol­der det sig med at åb­ne for at bru­ge can­na­bis i me­di­cinsk sam­men­ha­eng til at be­ka­em­pe smer­ter. Her ar­bej­der re­ge­rin­gen sam­men med par­ti­er­ne om at få sat gang i et pro­jekt, »for­di vi her har at gø­re med sy­ge men­ne­sker, som vi ger­ne vil hja­el­pe,« kon­sta­te­rer Sop­hie Løh­de. Det her er en gla­e­de­lig og be­ma­er­kel­ses­va­er­dig nyhed – og et bud­skab, som re­ge­rin­gen bør ta­ge be­stik af

I dis­se lan­de er fa­engs­ling mu­lig for be­sid­del­se af små ma­eng­der af:

Et fler­tal af dan­sker­ne går ind for at til­la­de at ry­ge, kø­be og op­be­va­re hash til eget for­brug. Et stort fler­tal vil og­så åb­ne for brug af hash til me­di­cinsk brug – og øn­sker at sta­ten skal stå for sal­get. Der­med er dan­sker­ne på linje med kur­sen i sta­dig fle­re eu­ro­pa­ei­ske lan­de, som har lem­pet hånd­ha­e­vel­sen af de­res lov­giv­ning ved­rø­ren­de hash.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.