Sto­re smil på små

BT - - NYHEDER -

HOLE-IN-ONE Jan­ni­ck Skov fra Gladsaxe Mi­ni­golf Klub.

Han kan nu kal­de sig dan­marks­me­ster i mi­ni­golf for femte gang si­den 2007, ef­ter at ha­ve spil­let seks gan­ge 18 hul­ler med blot 23 slag i gen­nem­snit.

»Jeg har det helt fan­ta­stisk. Det sid­ste par år har jeg va­e­ret li­ge ved og na­e­sten, så det er skønt, at det en­de­lig er lyk­ke­des igen,« si­ger den stors­mi­len­de sej­r­her­re, der vandt med blot ét slag fa­er­re end sin na­er­me­ste mod­stan­der. Sam­men­hold og stolt­hed Mi­ni­golf, som man ken­der det i dag, stam­mer fra Sve­ri­ge, der dan­ne­de det før­ste mi­ni­gol­f­for­bund i 1937.

I 1954 stif­te­des Dansk Mi­ni­golf Uni­on, der i 1995 blev op­ta­get i Dan­marks Idra­ets­for­bund. Si­den er in­ter­es­sen for spor­ten vok­set, og uni­o­nen er gå­et fra nog­le hund­re­de med­lem­mer til cir­ka 2.000 i dag.

Stig­nin­gen i an­tal­let af med­lem­mer, som for al­vor har ta­get fart i lø­bet af de sid­ste fem år, hvor der er kom­met ta­et på 1.000 nye til, gla­e­der Dansk Mi­ni­golf Uni­ons for­mand Leif Mei­til­berg.

År­sa­gen er ef­ter hans me­ning til dels, at uni­o­nen for tre år si­den an­sat­te en ud­vik­lings­kon­su­lent, men og­så at folk bli­ver gre­bet af det helt sa­er­li­ge sam­men­hold, der er i mi­ni­gol­f­mil­jø­et. Det sid­ste par år har jeg va­e­ret li­ge ved og na­e­sten, så det er skønt, at det en­de­lig er lyk­ke­des igen

»Det er fa­el­les­skab be­stå­en­de af fri­vil­li­ge, der har hjer­tet med i alt, hvad de gør for mi­ni­gol­fen. Der­til er der en vis in­ti­mi­tet og hyg­ge i spor­ten, for­di ba­ner­ne ik­ke er ka­em­pe­sto­re, og så er der en kul­tur, hvor man er ven­ner på tva­ers af klub­ber,« forta­el­ler han. En dyr for­nø­jel­se Det unik­ke fa­el­les­skab i mi­ni­golf er og­så en af de ting, som 17-åri­ge Tim Da­ni­el­sen frem­ha­e­ver. Det un­ge ta­lent har va­e­ret en del af det dan­ske mi­ni­golf-lands­hold si­den han var 15 år, og gen­nem mi­ni­golf har han få­et mas­ser af go­de op­le­vel­ser i godt sel­skab.

»Med lands­hol­det har jeg få­et nog­le rig­tig go­de ven­ner, som jeg har rejst rundt med til tur­ne­rin­ger i Dan­mark og Eu­ro­pa. Spor­ten har gi­vet mig go­de min­der og mas­ser af selv­til­lid,« si­ger han.

Øn­sker man at spil­le mi­ni­golf på højt ni­veau, må man va­e­re vil­lig til bå­de at bru­ge man­ge ti­mer på at tra­e­ne og pen­ge på det rig­ti­ge ud­styr.

Put­ter­ne kan hur­tigt ko­ste over 1.000 kro­ner, men bol­de­ne er dét, der vir­ke­lig ko­ster kas­sen.

Én bold ko­ster som re­gel mel­lem 120 og 220 kro­ner, og det er ik­ke unor­malt, at de pro­fes­sio­nel­le spil­le­re har hund­re­de­vis af for­skel­li­ge til al­le slags ba­ner og vej­r­for­hold. Der­til kom­mer ud­gif­ter til for­bun­det med del­ta­gel­se i tur­ne­rin­ger og tra­e­ning.

Det har da hel­ler ik­ke va­e­ret helt bil­ligt for Jan­ni­ck Skov at op­nå si­ne mester­sk­ab­stit­ler.

»Jeg tror, jeg bru­ger i om­eg­nen af 20.000 kro­ner om året på mi­ni­golf. Men for mig er pen­ge­ne gi­vet godt ud. Jeg el­sker den her sport.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.