Irak er­kla­e­rer sejr over IS i Fal­luja

BT - - NYHEDER -

TILBAGEEROBRING Den øver­st­be­fa­len­de ge­ne­ral Ab­dul Wa­hab al-Sai­di op­ly­ste i går i en er­kla­e­ring, at iraki­ske re­ge­rings­styr­ker har be­sej­ret Is­la­misk Stat (IS) i by­en Fal­luja. Ge­ne­ra­len har så­le­des er­kla­e­ret sla­get for over­stå­et ef­ter fem ugers kam­pe. Iføl­ge den iraki­ske re­ge­ring er mindst 1.800 mi­li­tan­te ble­vet dra­ebt un­der til­ba­ge­ero­brin­gen af Fal­luja, mens re­sten er flyg­tet fra by­en.

Iraks re­ge­ring sag­de for en uge si­den, at Fal­luja var ind­ta­get af re­ge­rings­hae­ren, men at kam­pe­ne fort­sat­te i fle­re af by­ens om­rå­der blandt an­det i Go­lan-di­strik­tet.

»Vi med­del­er nu fra den cen­tra­le del af Go­lan-di­strik­tet, at om­rå­det er ble­vet ud­ren­set af an­ti­ter­r­oren­he­der, og vi kan kom­me med den go­de nyhed til den iraki­ske be­folk­ning, at sla­get om Fal­luja er ov­re,« sag­de ge­ne­ral Ab­dul Wa­hab al-Sai­di til det stats­li­ge tv.

Sam­ti­dig sag­de den iraki­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Hai­der al-Aba­di, at ge­nero­brin­gen af Fal­luja vil ba­ne vej­en for, at mi­li­ta­e­ret li­ge­le­des kan ge­nero­bre Mo­sul, som er Iraks na­est­stør­ste by og Is­la­misk Stats de fa­cto-ho­ved­stad.

Den iraki­ske ha­ers of­fen­siv i Fal­luja har va­e­ret støt­tet af den ame­ri­kans­k­le­de­de ko­a­li­tion, ho­ved­sa­ge­lig i form af luf­tan­greb mod Is­la­misk Stat.

Re­ge­rings­styr­ker ind­led­te 23. maj ge­nero­brin­gen af Fal­luja, der var en ba­stion for det sunni­mus­lim­ske op­rør mod ame­ri­kan­ske styr­ker, der va­el­te­de Sad­dam Hus­se­in.

Re­ge­rin­gen mi­ste­de kon­trol­len over Fal­luja i ja­nu­ar 2014, seks må­ne­der før Is­la­misk Stat er­kla­e­re­de sit ’ka­li­fat’ over de­le af Sy­ri­en og Irak.

Iføl­ge tal fra FN er om­kring 85.000 men­ne­sker den se­ne­ste må­ned flyg­tet fra Fal­luja, der lig­ger i An­bar-provin­sen om­kring en ti­mes kør­sel vest fra ho­ved­sta­den Bag­dad.

I for­vej­en har kon­flik­ten med Is­la­misk stat sendt over 3,4 mil­li­o­ner men­ne­sker på flugt fra de­res hjem i Irak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.