Kul­tur Ga­so­lin’s guld­horn

BT - - KULTUR -

må vi­de hvor i ver­den be­fin­der sig.

Af respekt for ae­g­te­mand og far Al­lan Sunds pas­sion har fa­mi­li­en in­gen in­ter­es­se i at sa­el­ge en­kel­te styk­ker af sam­lin­gen. Men de vil ger­ne sa­el­ge den sam­let, hvis den på den må­de kan få et liv på pri­vat ba­sis el­ler på et of­fent­ligt mu­se­um. Det sy­nes de, den fortje­ner.

»Det er et eks­pe­ri­ment. Jeg gør kun det her, for­di jeg af ind­ly­sen­de grun­de kan sa­et­te mig ind i den pas­sion, der har dre­vet Al­lan. Han fortje­ner det. Han var en en­mands­ha­er, der af ka­er­lig­hed til Ga­so­lin’ og Kim Lar­sen til­eg­ne­de pro­jek­ter en stor del af sit liv. Al­lans fa­mi­lie er vel­fun­de­ret. De har in­gen in­ter­es­se i at sa­el­ge ba­re for pen­ge­nes skyld. De sy­nes ba­re, at det er synd, at sam­lin­gen lig­ger i nog­le kas­ser. Det er et ae­r­va­er­digt pro­jekt, som jeg ger­ne støt­ter,« si­ger Knud­sen. Åb­ner på fre­dag Udstil­lin­gen på Mem­his Man­sion åb­nes 1. juli ved et ar­rang­ment, hvor Ga­so­lin’cover­ban­det Fi­fi­dong spil­ler med Sø­ren Ber­lev ved trom­mer­ne i dagens an­led­ning. Det er tvivl­s­omt, om de tre an­dre fra det iko­ni­ske band mø­der frem.

»Jeg har ik­ke ind­tryk af, at or­ke­stret går ret me­get op i det, der er fore­vi­get i Al­lan Sands man­ge ef­fek­ter. Vi gør det al­li­ge­vel – for der er to, må­ske tre ge­ne­ra­tio­ner dan­ske­re, for hvem det er stort.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.