Kir­sten Gif­tek­niv

BT - - TV -

Pri­vat kom­mer sku­e­spil­le­rin­den Di­a­ne Ke­a­ton na­ep­pe til at op­le­ve man­ge kon­flik­ter med si­ne børn, når de bli­ver gif­te­mod­ne. Den nu 70-åri­ge stjer­ne blev nem­lig først mor i en sa­er­de­les mo­den al­der – som 49-årig adop­te­re­de hun den spa­e­de pi­ge De­xter, og som 54-årig adop­te­re­de hun søn­nen Duke. I af­te­nens ko­me­die spil­ler Di­a­ne Ke­a­ton en af si­ne ty­pi­ske rol­ler: en fri­sin­det, ex­cen­trisk, uaf­ha­en­gig kvin­de, der snak­ker me­get! Ke­a­ton er den en­li­ge mor Dap­h­ne Wil­der, der el­sker si­ne tre døtre over alt på Jor­den. Som ale­ne­mor har hun op­dra­get si­ne fan­ta­sti­ske pi­ger til at bli­ve kvin­der, som en­hver mor vil mis­un­de hen­de. I et for­søg på at und­gå at hen­des yng­ste, Mil­ly, la­ver sam­me ro­man­ti­ske fejl, som hun selv be­gik i sin tid, be­slut­ter Dap­h­ne at fin­de den helt per­fek­te mand til hen­de. Det ene­ste, hun ik­ke forta­el­ler Mil­ly, er, at hun har smidt en kon­tak­tan­non­ce på net­tet i jag­ten på drøm­mesvi­ger­søn­nen. Men det går ik­ke Med­vir­ken­de: In­struk­tion:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.