Kron­prin­sen hyg­ge­de sig med ud­sat­te børn

BT - - TV/RADIO -

ROYAL HYGGEONKEL

En gang om må­ne­den ta­ger Red Bar­nets fa­mi­lie­op­le­vel­ses­klub til Fu­re­sø­en på tur.

I lør­dags gik tu­ren til Søl­le­rød Fi­ske­park, hvor fa­mi­lie­op­le­vel­ses­klub­ben skul­le fi­ske.

Men plud­se­lig stod der en ret uø­vet fi­sker i skik­kel­se af kron­prins Fre­de­rik, som til­sy­ne­la­den­de hav­de brug for en hja­el­pen­de hånd. Og den fik han ledsa­get af go­de råd fra de hja­elp­som­me børn om, hvor­dan man sa­et­ter mad­din­gen på kro­gen og ka­ster li­nen i sø­en. Ef­ter at ha­ve fi­sket sam­men med bør­ne­ne, gik Kron­prin­sen og bør­ne­ne gen­nem sko­ven hen til en na­er­lig­gen­de bål­plads. Her gav Fre­de­rik igen en hja­el­pen­de hånd med at ren­se fisk og ste­ge dem over bål.

»Jeg er me­get glad for at va­e­re til­knyt­tet som pro­tek­tor – og va­e­re ak­tiv på den her må­de. Det sy­nes jeg er sjovt. Og det er dej­ligt at ma­er­ke, at jeg og­så kan va­e­re med til at gi­ve lidt. Va­e­re un­der­vi­sen­de og be­hja­el­pe­lig. Det smit­ter af på bør­ne­ne, og det gør mig glad. Det er jo ba­salt set den sam­me må­de, jeg hånd­te­rer mi­ne eg­ne børn på. Der lig­ger en gla­e­de i

SO­LEN I DAG MÅNEN I DAG

at va­e­re sam­men i na­tu­ren, at star­te et bål op og til­be­re­de mad over det – det er ren te­ra­pi,« sag­de kron­prins Fre­de­rik bag­ef­ter. Ros til kon­cept og struk­tur Og som pro­tek­tor for Red Bar­net, gla­e­de­de det og­så Fre­de­rik at se, hvor me­get op­le­vel­ses­klub­ben gi­ver de ud­sat­te børn og de­res fa­mi­li­er.

»Jeg sy­nes rig­tig godt om bå­de kon­cep­tet og struk­tu­ren. Klub­ber­ne da­ek­ker he­le lan­det, og de fri­vil­li­ge fra lo­ka­l­om­rå­det ta­ger sig tid til og har lyst til at gø­re no­get rig­tig godt for bør­ne­ne og for de­res fa­mi­li­er. Det er med til at få bør­ne­ne ud af de­res van­te ram­mer. Det var og­så en god op­le­vel­se for mig. Det at fi­ske er vir­ke­lig no­get, som får en til at fal­de helt ned. Det er skønt at få nog­le ti­mer ude i na­tu­ren, og det go­de vejr gi­ver jo op­le­vel­sen en ek­stra di­men­sion,« lød det bag­ef­ter fra Fre­de­rik. LØSNINGER til op­ga­ver si­de: 26 Nem: 39, Mel­lem: 90, Sva­er: 156

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.