Lu­rer den fran­ske ned­t­ur?

BT - - 10. JUNI - 10. JULI - SØ­REN HANGHØJ KRISTENSEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

FRANKRIG HAR VA­E­RET min fa­vo­rit gen­nem he­le op­tak­ten til det­te EM. Jeg så dem på sta­dion et par gan­ge sid­ste år, og de im­po­ne­re­de mig vold­somt. Fan­ta­sti­ske in­di­vi­du­a­li­ster, en im­po­ne­ren­de dy­na­mik og fy­sik – og en sta­tus som va­ert­sland. Tit­len bur­de lig­ge li­ge til Di­mi­tri Pay­ets høj­re­fod.

Frankrig kan sta­dig en­de med tro­fa­e­et i Pa­ris om små to uger. Men jeg er ik­ke la­en­ge­re så sik­ker, som jeg var, in­den EM be­gynd­te. I går var de fran­ske stjer­ner i tove­ne i na­e­sten en ti­me mod et irsk hold, der ik­ke hø­rer til blandt tur­ne­rin­gens ti bed­ste.

Ind­til An­to­i­ne Gri­ez­mann fik vendt det he­le på ho­ve­d­et med to scor­in­ger og en frem­pro­vo­ke­ring af en irsk ud­vis­ning, hav­de fransk­ma­en­de­ne sto­re pro­ble­mer overalt på ba­nen. Det aen­dre­de sig i 1/8-fi­na­lens sid­ste hal­ve ti­me, men det dår­li­ge og us­am­men­ha­en­gen­de spil spre­der al­li­ge­vel be­kym­ring her i va­ert­slan­det.

DET GØR DET med god grund. Fi­re kam­pe in­de i EM mang­ler ’Les Bleus’ fort­sat at le­ve­re en over­be­vi­sen­de pra­e­sta­tion, der ret­fa­er­dig­gør den fa­vo­ritva­er­dig­hed, de hav­de in­den tur­ne­rin­gen be­gynd­te.

Frankrig var ik­ke uhel­dig med at vin­de åb­nings­kam­pen mod Ru­ma­e­ni­en, og va­er­ter­ne hav­de enor­me pro­ble­mer med at få hul på bå­de Al­ba­ni­en. I beg­ge kam­pe kom sej­rs­må­let først i de dø­en­de mi­nut­ter – og i den sid­ste grup­pe­kamp mod Schweiz kom det al­drig. der er ik­ke me­get af det, som det fran­ske lands­hold ind­til videre har vist, der pe­ger i ret­ning af ’Les Bleus’ som en kom­men­de eu­ro­pa­me­ster

FRANSK­MA­EN­DE­NE HAV­DE DER­FOR brug for at se de­res lands­hold le­ve­re det, de hav­de for­ven­tet af dem mod irer­ne – i dét, der lig­ner den sid­ste over­kom­me­li­ge op­ga­ve in­den kom­men­de kam­pe mod bed­re mod­stand.

Men igen blev fransk­ma­en­de­ne ef­ter­ladt skuf­fe­de af de­res lands­hold. De fik de­res sejr, ja­vist – og den er de gla­de for. Men der er ik­ke me­get af det, som det fran­ske lands­hold ind­til videre har vist, der pe­ger i ret­ning af ’Les Bleus’ som en kom­men­de eu­ro­pa­me­ster. Tva­er­ti­mod pe­ger det me­re i ret­ning af en snar­lig exit for va­ert­s­na­tio­nen.

Er skuf­fel­sen stor over det fran­ske lands­hold ge­ne­relt, er den ho­ved­rysten­de og na­er­mest op­gi­ven­de i for­hold til Paul Pog­ba. Ju­ven­tus-stjer­nen har enor­me for­vent­nin­ger lig­gen­de på si­ne at­le­ti­ske skul­dre, men han har ind­til videre ik­ke for­må­et at løf­te ba­re en smu­le af dem.

Det fik i går den tid­li­ge­re en­gel­ske lands­holds­an­gri­ber, Gary Li­ne­ker, til at luf­te ide­en, om hvor­vidt den fran­ske midt­ba­ne­spil­ler er den mest over­vur­de­re­de spil­ler i ver­den?

Det me­ner jeg er at ta­ge mun­den for fuld. Pog­ba er en frem­ra­gen­de fod­bold­spil­ler med man­ge af de at­tri­but­ter, det kra­e­ver at bli­ve blandt ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re. Men li­ge nu er han ik­ke blandt dem. I hvert fald ik­ke be­dømt på det­te EM.

POG­BA LIG­NER EN mand dra­e­net af pres­set fra en kra­e­ven­de va­ert­s­na­tion. Det var af man­ge for­ven­tet, at det­te EM skul­le va­e­re tur­ne­rin­gen, der ka­ta­pul­te­re­de hans stjer­ne­sta­tus helt op øverst på him­me­len. Men det er ind­til videre ik­ke sket. Langt­fra end­da. Pog­ba åb­ne­de tur­ne­rin­gen med en dår­lig kamp og en ud­skift­ning, og det har øjen­syn­ligt sat gang i en ne­ga­tiv spiral. Den spiral blev der ik­ke aen­dret på mod irer­ne i går. Tva­er­ti­mod fik den til­ført yder­li­ge­re fart, da den 23-åri­ge midt­ba­ne­mand send­te Frankrig i pro­ble­mer ved at be­gå det klod­se­de straf­fes­park, der send­te irer­ne for­an.

Jeg har dog end­nu ik­ke op­gi­vet Paul Pog­ba. Et par da­ge før EM be­gynd­te, be­søg­te jeg hans barn­dom­s­klub i en af Pa­ris’ øst­li­ge for­sta­e­der. Her blev hans men­ta­li­tet og ev­ne til at kom­me igen rost i mindst li­ge så hø­je to­ner som det fy­si­ske ta­lent, han ty­de­ligt ba­e­rer rundt på.

Dén skal Paul Pog­ba fin­de frem. Og for Frank­rigs skyld skal han gø­re det in­den på søn­dag, når Frankrig spil­ler kvart­fi­na­le. De blå har brug for det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.