FOLKETS HOLD

En­gang var Tyskland et af Eu­ro­pas mest upo­pu­la­e­re lands­hold. I dag lig­ger det i ska­la­ens mod­sat­te en­de og lag­de i af­tes nye alen til po­pu­la­ri­te­ten ef­ter 3-0 over slø­je Slovaki­et

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - BT I LIL­LE Sø­ren Hanghøj Kristensen | srkr@spor­ten.dk

I den­ne uge er det 20 år si­den, Tyskland se­ne­st vandt EM. Må­ske hu­sker du øje­blik­ket, hvor den nu­va­e­ren­de team ma­na­ger, Oli­ver Bi­er­hoff, på ik­ke spe­ci­elt smuk manér, sneg bol­den i net­tet og med et ’gol­den go­al’ send­te EMtro­fa­e­et over gra­en­se­over­gan­gen ved Pad­borg. Må­ske ik­ke. I går sad du må­ske med et lil­le håb i ma­ven om, at Tyskland vil­le slå Slovaki­et og ta­ge end­nu et skridt mod at gen­ta­ge den 20 år gam­le tri­umf. Chan­cen for, at du hav­de sam­me for­nem­mel­se for 20 år si­den er va­e­sent­lig min­dre.

Den­gang var ty­sker­ne et gra­val­vor­ligt mand­skab uden stor char­me. Tho­mas Hel­mer, Mar­kus Bab­bel og Ste­fan Kuntz hev ik­ke man­ge fans i bu­tik­ken, og sam­ti­dig var det ty­ske lands­hold som hel­hed ik­ke po­pu­la­ert man­ge an­dre ste­der end i net­op Tyskland.

I dag har det aen­dret sig fuld­sta­en­dig. Si­den ty­sker­ne for nu 10 år si­den char­me­re­de ver­den, da de af­holdt VM på hjem­me­ba­ne, er det ty­ske lands­hold ble­vet et af Eu­ro­pas – og der­med og­så EMs – mest po­pu­la­e­re hold. De spil­ler frem­ra­gen­de fod­bold, oser af åben­hed og over­skud, og har vin­den­de og ap­pel­le­ren­de va­e­se­ner som hu­mo­ri­sti­ske Tho­mas Mül­ler, smi­len­de Mats Hum­mels og fan­ta­sti­ske Ma­nu­el Neu­er.

Men det er ik­ke de ene­ste styk­ker va­er­k­tøj i den hvi­de va­er­k­tøjskas­se. Ty­sker­ne vin­der og­så. Og de gør det of­te på bå­de over­be­vi­sen­de og smuk vis. Det gjor­de de ved VM i Bra­si­li­en for to år si­den, og net­op nu gør de det sam­me nu ved EM.

En ver­den til for­skel

En fa­vo­ritva­er­dig­hed ved et EM kan skif­te fra run­de til run­de og kamp til kamp. Det har den al­le­re­de gjort fle­re gan­ge un­der det­te EM. Frankrig be­gynd­te som fa­vo­rit, si­den spil­le­de Spa­ni­en så godt, at de for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­stre over­tog va­er­dig­he­den. Nu bør den lig­ge på Tyskland. I hvert fald for en stund.

An­ført af en Juli­an Drax­ler i ho­p­la, brug­te ty­sker­ne Slovaki­et som bå­de gulv­klud, tra­e­ning­s­keg­le og spring­bra­et ind i en på pa­pi­ret klart sva­e­re­re kvart­fi­na­le mod en­ten Spa­ni­en el­ler Ita­li­en. 3-0 vandt ver­dens­me­stre­ne.

Al­le­re­de ef­ter syv mi­nut­ter blev to­nen slå­et an med Be­et­ho­ven’sk pra­e­ci­sion, da mid­ter­for­sva­re­ren Jérô­me Bo­a­teng flug­te­de sit før­ste land­skamps­mål i 63 op­tra­e­de­ner i kas­sen. Det var blot be­gyn­del­sen på en kamp, hvor ty­sker­ne var alt­do­mi­ne­ren­de mod de de­fen­sivt indstil­le­de og chan­ce­lø­se slo­vak­ker. Og in­den det før­ste kvar­ter var gå­et, var der igen pro­ble­mer for de stak­kels øst­eu­ro­pa­e­e­re. Mar­tin Skr­tel be­gik et klod­set straf­fes­park på Ma­rio Go­mes, men Mesut Özill for­må­e­de ik­ke at ud­nyt­te chan­cen fra plet­ten.

Det stop­pe­de dog ik­ke ty­sker­ne, og kort før halv­tid for­dob­le­de Ma­rio Go­mez fø­rin­gen ef­ter et fa­eno­me­nalt op­la­eg fra ta­lent­ful­de Juli­an Drax­ler.

Drax­lers re­van­che

Og Drax­ler var ik­ke fa­er­dig. Wol­fsburg-spil­le­ren, der helt fortjent blev valgt som kam­pens spil­ler, bril­le­re­de igen knap 20 mi­nut­ter ef­ter pau­sen, da han fra na­ert hold luk­ke­de

I dag fik jeg en ny chan­ce. Jeg er glad for, at jeg igen kun­ne hja­el­pe hol­det Juli­an Drax­ler til ue­fa.com

kam­pen med en flug­ter op i net­ta­get.

»Den sid­ste kamp var ik­ke let for mig, for­di jeg ik­ke spil­le­de. I dag fik jeg igen chan­cen. Jeg er glad for, at jeg kun­ne hja­el­pe hol­det,« sag­de Juli­an Drax­ler til ue­fa.com med hen­vis­ning til ba­en­ke­plad­sen i den sid­ste grup­pe­kamp mod Nor­dir­land.

Det er ik­ke pra­e­sta­tio­ner som den­ne, der gør det ty­ske lands­holds po­pu­la­ri­tet min­dre. Ef­ter i åre­vis at ha­ve va­e­ret hol­det, ’der vin­der til sidst’ og hol­det, som na­e­sten kun en ty­sker kun­ne el­ske, er ’Die Manns­chaft’ ble­vet no­get na­er umu­ligt ik­ke at hol­de af.

Og det er ik­ke der in­tet, der ty­der på stop­per i na­er frem­tid. For 20 år si­den hav­de hol­det in­gen bred, mel­lem­fol­ke­lig ap­pel. For 10 år si­den vend­te ud­vik­lin­gen på en tal­ler­ken, og i dag har det ty­ske lands­hold i dén grad etab­le­ret sig som et af Eu­ro­pas mest po­pu­la­e­re lands­hold. De kom­men­de to uger fin­der vi ud af, om de og­så etab­le­rer sig som det ab­so­lut bed­ste.

FO­TO: REUTERS OG AFP

De ty­ske spil­le­re modt­og fortjent fan­se­nes hyl­dest ef­ter 3-0-op­vis­nin­gen mod Slovaki­et i 1/8-fi­na­len (stort fo­to) på mål af Jérõ­me Bo­a­teng (th.), Ma­rio Go­mez (i mid­ten) og Juli­an Drax­ler (tv.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.