Den ita­li­en­ske de­fen­siv kan slå span­ske su­per­spil­le­re

BT - - 10. JUNI - 10. JULI -

DEN MÅ­SKE MEST spa­en­den­de kamp i 1/8-fi­na­ler­ne ven­ter i af­ten mel­lem Ita­li­en og Spa­ni­en. Og jeg gla­e­der mig til den kamp. Det er en fan­ta­stisk kamp at få al­le­re­de nu.

Man kan dis­ku­te­re, om det er for tid­ligt, men det er sådan set li­ge me­get. For vi får det bed­ste de­fen­si­ve hold mod det bed­ste of­fen­si­ve hold at se. Spa­ni­en med den bed­ste of­fen­siv, Ita­li­en med den bed­ste de­fen­siv. Og at se det over for hin­an­den bli­ver spa­en­den­de.

Kam­pen er en gen­ta­gel­se af EM-fi­na­len for fi­re år si­den, men det bli­ver sva­ert for vin­de­ren at nå fi­na­len. I kvart­fi­na­len ven­ter Tyskland – det er og­så en helt vild kamp at få så tid­ligt. Og ef­ter Tyskland ven­ter højst sand­syn­ligt Eng­land el­ler Frankrig. Eng­land og Spa­ni­en har sju­sket lidt i grup­pe­spil­let, og det gi­ver de her vil­de kam­pe.

MAN­GE HAR SNAKKET om en un­der­vur­de­ring af ita­li­e­ner­ne, men jeg sy­nes ik­ke, det er over­ra­sken­de, at de er gå­et videre. Man har ik­ke va­e­ret bla­est ba­g­over af be­gej­string, når man har set dem. Ita­li­en er me­re en fod­bold­fag­lig, tak­tisk la­ek­ker­bi­sken, for­di hol­det er så vel­fun­ge­ren­de de­fen­sivt. Og for­di de ba­ge­ste fi­re fra Ita­li­en sam­men med tra­e­ner An­to­nio Con­te har per­fek­tio­ne­ret de­fen­si­ven. Rent hånd­va­er­ks­ma­es­sigt er det et mester­styk­ke.

Ita­li­en har sta­dig­va­ek spil­le­re fra nog­le af de bed­ste klub­ber i Ita­li­en. De har ba­re ik­ke så go­de nav­ne of­fen­sivt, som vi er vant til at se fra Ita­li­en. Et ita­li­ensk lands­hold ple­jer at rå­de over no­get, der er langt me­re spek­taku­la­ert. Det gør det ba­re ik­ke li­ge nu. Den nu­va­e­ren­de ge­ne­ra­tion er ik­ke spr­ud­len­de of­fen­sivt. Men der­for er det sta­dig et godt hold.

Så hvad er det, der er så over­ra­sken­de? Er ita­li­e­ner­ne bed­re, end hvad man har gjort dem til? Må­ske. Men det be­ty­der ik­ke, at de er ble­vet un­der­vur­de­ret. Li­ge­som det hel­ler ik­ke be­ty­der, at de er helt fan­ta­sti­ske, ba­re for­di de er gå­et videre. De har ba­re va­e­ret i en re­la­tivt svag grup­pe.

NU FÅR VI så syn for sagn om, hvor god Ita­li­ens de­fen­siv egent­lig er, når den kom­mer til at stå over for det bed­ste hold of­fen­sivt. For det er Spa­ni­en, sy­nes jeg. Det, Spa­ni­en har vist, har dog hel­ler ik­ke va­e­ret sådan, at man er ble­vet truk­ket di­rek­te ind i pa­ra­dis, når man har set hol­det spil­le, men det har al­li­ge­vel va­e­ret no­get af det mest be­sna­e­ren­de, når det har kørt for dem.

Man kan godt dis­ku­te­re, om Spa­ni­en spil­ler ke­de­ligt. Men hvis spa­ni­er­ne sa­et­ter fart på og ud­for­drer, er det vir­ke­ligt vel­fun­ge­ren­de. Og hvor­for kan det så va­e­re ke­de­ligt? Der er me­get bold­be­sid­del­se. I før­ste halv­leg af den før­ste kamp mod Tjek­ki­et sy­nes jeg, de var for lidt mål­sø­gen­de. De tru­e­de rum­me­ne for­an mål for lidt.

Ren bold­be­sid­del­se uden gen­nem­brud­si­ver kan godt bli­ve lidt ke­de­ligt. Me­get har skul­let kom­me fra An­drés Inies­ta, som har en stør­re be­tyd­ning for Spa­ni­en, end jeg hav­de tro­et.

Ek­sem­pel­vis har Cesc Fà­bre­gas gi­vet for lidt. Og nu er Inies­ta så fan­ta­stisk, at man kan si­ge, at man ta­ger me­get ud af hol­det, hvis man fjer­ner ham. Álva­ro Mora­ta er kom­met i gang, men der er ut­ro­ligt man­ge af gen­nem­brud­de­ne, pas­nin­ger­ne, op­la­eg­ge­ne og ’li­ge ved og na­e­sten-bol­de­ne’, der kom­mer fra Inies­ta. Det er selv­føl­ge­lig, for­di han er så fan­ta­stisk, men det er og­så, for­di han er me­re end blot en spil­ler, der spil­ler de sik­re pas­nin­ger.

SPA­NI­EN TABTE GODT nok til Kro­a­tien i grup­pe­spil­let, men var bedst og vin­der nor­malt den kamp ot­te ud af 10 gan­ge. En va­e­sent­lig år­sag til ne­der­la­get var det bra­end­te straf­fes­park. Spa­ni­er­ne vil vin­de det me­ste, men chan­cen mod Spa­ni­en er at kun­ne ac­cep­te­re ik­ke at ha­ve bol­den. Det vil ita­li­e­ner­ne kun­ne. De vil va­e­re fuld­sta­en­dig li­geg­la­de med, at Spa­ni­en vil vin­de al­le mu­li­ge sta­ti­stik­ker i for­hold til an­tal suc­ces­ful­de pas­nin­ger og i for­hold til bold­be­sid­del­se.

Ita­li­e­ner­ne vil pas­se godt på de­res mål. De vil stå kom­pakt og dybt. De vil ha­ve spil­le­re in­de for­an ram­men he­le ti­den med de­res tre stop­pe­re. Tak­tisk vil de va­e­re sat op på sådan en må­de, at jeg tror, Spa­ni­en får pro­ble­mer med at ned­bry­de den de­fen­siv. Det er det, der bli­ver spa­en­den­de. Ita­li­e­ner­ne vil ud fra den so­li­de de­fen­siv for­sø­ge at va­e­re ef­fek­ti­ve på de kon­tra­mu­lig­he­der, de måt­te få. De vil få re­la­tivt få chan­cer, og Spa­ni­en vil ha­ve bol­den mest. Men hvem kom­mer til at bru­ge bol­den bedst? Hvem kom­mer til at va­e­re mest far­li­ge? Det er helt åbent ef­ter min me­ning.

Spa­ni­en skal se, om man kan få ramt rum­met bag de tre stop­pe­re. Ita­li­e­ner­ne er li­geg­la­de med, om de står dybt, for de er så sik­re i de­res du­el­spil in­de for­an mål. Men når de spil­ler med tre – fem hvis de­res wing­ba­ck­er står dybt – i bag­ka­e­den er der ba­re ik­ke sa­er­lig me­get plads imel­lem dem. Og der er isa­er ik­ke me­get plads de­r­in­de, hvor man skal sco­re mål, for der står de tre stop­pe­re ty­pisk i vej­en. Det er net­op det, der er så ef­fek­tivt, når man har få­et in­d­ar­bej­det det så dyg­tigt, som Ita­li­en har.

Jeg kun­ne godt fo­re­stil­le mig, at det bli­ver Ita­li­en, der tra­ek­ker det la­eng­ste strå. Jeg tror på, at de­fen­si­ven, ef­fek­ti­vi­te­ten og ky­nis­men kan slå de of­fen­si­ve su­per­spil­le­re fra Spa­ni­en.

Ita­li­en er me­re en fod­bold­fag­lig, tak­tisk la­ek­ker­bi­sken, for­di hol­det er så vel­fun­ge­ren­de de­fen­sivt

PE­TER SØRENSEN, BTs FODBOLDEKSPERT

FO­TO: AFP

I EM-fi­na­len for fi­re år si­den var Leo­nar­do Bonuc­ci (fo­to) og re­sten af den ita­li­en­ske de­fen­siv chan­ce­løs imod den span­ske of­fen­siv, der fandt vej til net­ma­sker­ne fi­re gan­ge. I af­te­nens 1/8-fi­na­le har ita­li­e­ner­ne an­der­le­des go­de mu­lig­he­der for at luk­ke ned for spa­ni­er­ne, me­ner Pe­ter Sørensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.