Håb i mør­ket for skidt spil­len­de Woz­ni­a­cki

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HÅRD OP­GA­VE Den tid­li­ge­re dan­ske ten­nislands­holds­spil­ler Ti­ne Scheu­erLar­sen gi­ver Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki en pa­en chan­ce for at be­sej­re den tid­li­ge­re US Open- og French Open-vin­der Svet­la­na Kuz­netsova i før­ste run­de af Grand Slam-tur­ne­rin­gen Wim­b­ledon, der be­gyn­der i dag. »Gra­es er Kuz­netsovas dår­lig­ste un­der­lag, og på det­te har Ca­ro­li­ne alt­så be­sej­ret hen­de to gan­ge tid­li­ge­re,« si­ger Ti­ne Scheu­er-Lar­sen, der be­ma­er­ker, at den 13. se­e­de­de rus­ser røg ud til den ukrain­ske kva­li­fi­ka­tions­spil­ler Ka­te­ry­na Bon­da­ren­ko al­le­re­de i sin før­ste kamp i sid­ste uges tur­ne­ring i East­bour­ne, hvor Woz­ni­a­cki vandt to kam­pe.

»Kuz­netsova er en kom­plet spil­ler og er fa­vo­rit. Men kan Ca­ro­li­ne få dyb­de i si­ne slag og spil­ler hun på sam­me ni­veau, som hun gjor­de for­le­den i sin sejr over Sa­matha Sto­sur, vil jeg ik­ke af­vi­se, at hun kan over­ra­ske,« si­ger Ti­ne Scheu­er-Lar­sen. Skidt år Det er el­lers ik­ke man­ge sto­re re­sul­ta­ter, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der er use­e­det i Wim­b­ledon, har pra­este­ret det se­ne­ste år. I 41 kam­pe er det blot ble­vet til 20 sej­re.

»I den­ne pe­ri­o­de har Ca­ro­li­ne ik­ke på no­get tids­punkt fun­det sit top­ni­veau, og des­u­den har hun va­e­ret ska­det,« si­ger Ti­ne Scheu­er-Lar­sen.

En an­den tid­li­ge­re dansk ten­nislands­holds­spil­ler Pe­ter Ba­sti­an­sen er enig.

»Men ned­t­u­ren skyl­des og­så, at Ca­ro­li­nes mo­ti­va­tion er klart ned­ad­gå­en­de. Og når det er til­fa­el­det, er en ned­t­ur, som den hun har va­e­ret i gen­nem, uund­gå­e­lig. Tek­nisk set er hen­des ta­lent ik­ke stort. I de 67 uger, hun lå num­mer et på ver­dens­rang­li­sten, le­ve­re­de hun fight i ver­dens­klas­se. Den in­dre glød er va­ek, og så skal det gå ned ad bak­ke,« si­ger Pe­ter Ba­sti­an­sen.

Da Wim­b­ledon i fjor gik i gang var hun fem­te­se­e­det, mens hun den­ne gang - som ver­dens­rang­li­stens num­mer 37 - er use­e­det. Woz­ni­a­cki spil­ler tid­ligst i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.