Lø­ch­te jag­ter Wim­b­ledon-suc­ces med sta­erk sing­le­spil­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I dag be­gyn­der 2016-ud­ga­ven af den tra­di­tions­ri­ge gra­es­tur­ne­ring, men den­ne gang stil­ler dan­ske­ren op med Gil­les Mül­ler fra Luxem­bourg, som der­med bli­ver Lø­ch­tes fjer­de Wim­b­ledon-mak­ker på fi­re år.

Mül­ler sat­ser pri­ma­ert på sing­le­kar­ri­e­ren og lig­ger her ak­tu­elt num­mer 41 i ver­den. Han mø­der op i Lon­don i glim­ren­de gra­es­form, ef­ter han tid­li­ge­re på må­ne­den nå­e­de fi­na­len i ’s-Her­to­gen­bosch ef­ter sejr over blandt an­dre span­ske David Fer­rer.

»Han er ik­ke en ty­pisk dob­belt­spil­ler. Han spil­ler me­re som en sing­le­spil­ler, der er god til al­le slag, mens doub­le­spil­le­re of­te er me­re stra­te­gi­ske,« si­ger Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen om mak­ke­ren.

»Go­de sing­le­spil­le­re spil­ler med en an­den selv­til­lid. Der er lidt li­geg­la­de - på den go­de må­de - med, hvem der står på den an­den si­de af net­tet. Gil­les pri­o­ri­te­rer selv­føl­ge­lig sing­le først i Wim­b­ledon, men han spil­ler for at spil­le i doub­le, så det kom­mer man ik­ke til at ma­er­ke, når vi er på ba­nen,« si­ger Lø­ch­te.

Den dansk/luxem­bourg­ske kon­stel­la­tion stil­le­de og­så op sam­men i French Open i år, hvor det blev til ne­der­lag i før­ste run­de. Si­den hen­te­de de flot­te sej­re sam­men i før­na­evn­te gra­es­tur­ne­ring i ’s-Her­to­gen­bosch.

»Vi kom­mer godt ud af det sam­men, hvil­ket er det vig­tig­ste i doub­le. Gil­les er en frem­ra­gen­de ten­nis­spil­ler, og det kom­mer man langt med. Han er god ved net­tet, og vi er beg­ge of­fen­si­ve og vil an­gri­be kam­pen og spil­le den på vo­res pra­e­mis­ser,« si­ger Lø­ch­te.

Fre­da­gens lod­tra­ek­ning ma­ge­de sig så­le­des, at par­ret i før­ste run­de skal mø­de Ra­je­ev Ram (USA) og Ra­ven Klaa­sen (Syd­afri­ka), der er se­e­det 11.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.