TOERBJØRN OLESEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LI­GE VED OG NA­E­STEN Thor­b­jørn Olesen sva­er­me­de i går om før­ste­plad­sen, men den dan­ske gol­f­spil­ler måt­te nø­jes med en delt an­den­plads ved BMW Clas­sic i Tyskland. Eu­ro­pe­an Tour-tur­ne­rin­gen blev i ste­det vun­det af sven­ske Hen­rik Sten­son, der slut­te­de tre slag for­an syd­afri­kan­ske Dar­ren Fi­chardt og Thor­b­jørn Olesen.

Selv om dan­ske­ren må ae­r­gre sig over at mis­se kar­ri­e­rens fjer­de tur­ne­rings­sejr, kan han fin­de trøst i, at pra­e­sta­tio­nen nu gør ham så godt som sik­ker på at nap­pe en af de to dan­ske OL-bil­let­ter.

»Det må helt sik­kert gi­ve ham selv­til­lid frem mod OL. Han har og­så ta­get et stort skridt mod en af de to plad­ser ved OL. Der er nu kun en te­o­re­tisk mu­lig­hed for, at han kan bli­ve over­ha­let af Lucas Bjer­re­gaard el­ler Tho­mas Bjørn, hvis de som mini­mum lyk­ke­des med at vin­de en af de sid­ste to ta­el­len­de tur­ne­rin­ger,« si­ger Dansk Golf Uni­ons eli­te­chef, Claus Møl­holm, i en pres­se­med­del­el­se. Gik ned på sid­ste run­de Tur­ne­rin­gen blev lør­dag af­brudt på grund af mas­sivt regn­vejr over ba­nen i Pul­heim, og der­for var Olesen slet ik­ke i ak­tion ef­ter at ha­ve gå­et de to før­ste run­der i 67 slag – fem un­der ba­nens par.

Thor­b­jørn Olesen gik i ste­det tred­je run­de i går, og her fort­sat­te han tak­ter­ne med end­nu en run­de i fem slag un­der ba­nens par. Un­der­vejs var Thor­b­jørn Olesen op­pe på før­ste­plad­sen, og han var på an­den­plad­sen blot et en­kelt slag ef­ter sven­ske Sten­son, da spil­ler­ne gik ud på sid­ste run­de, men her kun­ne dan­ske­ren ik­ke hol­de sit ni­veau, og scoren stak en anel­se i øj­ne­ne. Med blandt an­det fi­re bo­gey­er un­der­vejs le­ve­re­de han en run­de i 73 slag – et slag over ba­nens par.

I be­gyn­del­sen var der el­lers ta­et kamp mel­lem de to skan­di­na­ver, der beg­ge ind­led­te med en bir­die, men se­ne­re fulg­te bå­de fi­re sven­ske og fi­re dan­ske bo­gey­er. Der­for kun­ne fran­ske Rap­häel Ja­cque­lin og Dar­ren Fi­chardt ha­le ind i en ta­et kamp om de øver­ste pla­ce­rin­ger.

Hen­rik Sten­son, der lig­ger num­mer syv på ver­dens­rang­li­sten, le­ve­re­de dog og­så fem bir­di­er mod Ole­sens tre, og på de sid­ste hul­ler var sven­ske­ren bedst. Ef­ter en run­de i 71 slag vandt han tur­ne­rin­gen og 2,5 mio. kr. med en sam­let sco­re på 271 slag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.